REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 09:05
publikacja
2021-09-23 09:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.06.2021_zgodnie_z_MSSF_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_MFO_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_MFO_30.06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_MFO_SA_o_rzetelnosci_sprawozdan_final_30062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 409 973 215 898 90 160 48 611
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 551 11 377 14 636 2 562
IV. Zysk (strata) brutto 65 624 12 342 14 432 2 779
V. Zysk (strata) netto 53 080 9 910 11 673 2 231
VI. Całkowite dochody ogółem 53 080 9 910 11 673 2 231
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 10,61 4,08 2,33 0,92
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 10,61 4,08 2,33 0,92
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 154 35 660 -474 8 029
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 316 -7 062 -2 049 -1 590
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 167 -23 588 -257 -5 311
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XIV. Aktywa 417 109 311 399 92 264 67 478
XV. Kapitał własny 233 772 187 299 51 710 40 587
XVI. Zobowiązania długoterminowe 40 995 41 055 9 068 8 896
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 142 342 83 044 31 486 17 995


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2021 roku -
4,5208 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku -4,6148 PLN/EUR


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 PLN/EUR od 1 stycznia 2020
roku do 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2021 zgodnie z MSSF_final.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2021 zgodnie z MSSF_final.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2021 zgodnie z MSSF_final
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_final.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_final.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO_final
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF MFO 30.06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF MFO 30.06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF MFO 30.06.2021-sig
Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_30062021.pdfOświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_30062021.pdf Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final_30062021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Tomaz Mirski Prezes Zarządu
2021-09-23 Jakub Czerwinski Członek Zarządu
2021-09-23 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki