REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 18:17
publikacja
2022-09-28 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_SF_MexPolska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
biegli_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawZarzadu_GrupyMex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 648 1 130 570 249
II. Koszt własny sprzedaży 1 035 524 223 115
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 613 606 347 133
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (109) (990) (24) (218)
V. Zysk (strata) brutto 724 (1 096) 156 (241)
VI. Zysk (strata) netto 860 (873) 185 (192)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 (0,11) 0,02 (0,03)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (843) (1 295) (182) (285)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (617) 940 (133) 207
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 89 (1 105) 19 (243)
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FAINANSOWEJ NA 30.06.2022 NA 31.12.2021 NA 30.06.2022 NA 31.12.2021
XI. Aktywa razem 20 631 20 847 4 408 4 532
XII. Zobowiązania razem 9 136 9 104 1 952 1 979
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 388 4 898 1 151 1 065
XIV. Kapitał własny 11 495 11 743 2 456 2 553
XV. Kapitał podstawowy 767 767 164 167
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,50 1,53 0,32 0,33
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Jednostkowe_SF_MexPolska.pdfJednostkowe_SF_MexPolska.pdf JEDNOSTKOWE SF MEX POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
biegli_jedn.pdfbiegli_jedn.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SF MEX POLSKA S.A.
SprawZarzadu_GrupyMex.pdfSprawZarzadu_GrupyMex.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI MEX POLSKA S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2022-09-28 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-28 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-28 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki