REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 17:31
publikacja
2021-05-27 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_skonsolidowane_MexPolska_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 879 14 819 192 3 371
II. Koszt własny sprzedaży 4 417 13 856 966 3 152
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (3 539) 963 (774) 219
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 256) (937) (931) (213)
V. Zysk (strata) brutto (4 596) (1 802) (1 005) (410)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej (2 429) (1 433) (531) (326)
VII. Zysk (strata) netto (4 253) (1 776) (930) (404)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,32) (0,19) (0,07) (0,04)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 397) 1 386 (306) 315
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15) (716) (3) (163)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 093 (1 421) 458 (323)
XII. Aktywa razem 52 597 68 947 11 286 15 146
XIII. Zobowiązania razem 54 732 56 595 11 744 12 432
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 721 20 344 3 803 4 469
XV. Kapitał własny (2 135) 12 352 (458) 2 713
XVI. Kapitał podstawowy 767 767 164 168
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) (0,28) 1,61 (0,06) 0,35
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 554 1 070 121 243
XX. Koszt własny sprzedaży 163 336 36 77
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 391 733 86 167
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (389) (51) (85) (12)
XXIII. Zysk (strata) brutto (433) 36 (95) 8
XXIV. Zysk (strata) netto (312) (30) (68) (7)
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,04) (0,00) (0,01) (0,00)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (678) 179 (148) 41
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 748 (857) 164 (195)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 112) 774 (243) 176
XXIX. Aktywa razem 20 680 29 394 4 437 6 457
XXX. Zobowiązania razem 9 156 13 054 1 965 2 868
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 100 8 051 665 1 768
XXXII. Kapitał własny 11 524 16 340 2 473 3 589
XXXIII. Kapitał podstawowy 767 767 164 168
XXXIV. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XXXV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,50 2,13 0,32 0,47
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_skonsolidowane_MexPolska_1Q2021.pdfSF_skonsolidowane_MexPolska_1Q2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-05-27 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-27 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-27 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki