MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 09:28
publikacja
2019-11-29 09:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SprFinEmitent.xml.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 176 34 816 7 931 8 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 514 4 449 815 1 046
III. Zysk (strata) brutto 3 411 4 384 792 1 031
IV. Zysk (strata) netto 2 672 3 240 620 762
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 857 5 562 1 591 1 308
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 318 -4 459 -1 466 -1 048
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 -1 827 13 -430
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 595 -724 138 -170
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 775 32 457 9 552 7 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 672 17 061 5 412 3 994
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 201 5 630 961 1 318
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 382 6 526 3 288 1 528
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 103 15 396 4 139 3 604
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 123 126
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,99 1,42 0,23 0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
0,99 1,42 0,23 0,33
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,70 5,70 1,53 1,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,70 5,70 1,53 1,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SprFinEmitent.xml.xadesSprFinEmitent.xml.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 PIOTR SIKORA PREZES ZARZADU

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 614 28 665 23 815 21 235
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 75 87 102 117
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 133 28 233 23 462 20 744
3. Należności długoterminowe 20 3 7 8
3.1. Od jednostek powiązanych 20 3 7 8
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 386 341 245 367
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 382 336 238 344
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 5 7 22
II. Aktywa obrotowe 13 161 11 279 9 627 11 221
1. Zapasy 3 110 3 221 2 629 2 846
2. Należności krótkoterminowe 8 987 7 319 6 716 7 868
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 8 987 7 319 6 716 7 868
3. Inwestycje krótkoterminowe 734 336 139 249
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 734 336 139 249
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 734 336 139 249
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329 402 143 249
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 41 775 39 943 33 442 32 457
PASYWA
I. Kapitał własny 18 103 16 871 15 431 15 396
1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 476 5 476 2 200 2 200
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 2 672 1 439 3 276 3 240
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 672 23 073 18 010 17 061
1. Rezerwy na zobowiązania 1 773 1 548 881 1 625
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 811 682 729 565
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165 292 153 292
a) długoterminowa 44 43 47 61
b) krótkoterminowa 121 248 105 231
1.3. Pozostałe rezerwy 798 574 768
długoterminowe
a) krótkoterminowe 798 574 768
2. Zobowiązania długoterminowe 4 201 2 711 5 162 5 630
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 201 2 711 5 162 5 630
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 382 15 512 8 759 6 526
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 14 272 15 337 8 683 6 423
3.2. Fundusze specjalne 110 174 76 103
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 315 3 302 3 208 3 280
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 315 3 302 3 208 3 280
a) długoterminowe 2 787 2 774 2 918 2 991
b) krótkoterminowe 528 528 289 289
P a s y w a r a z e m 41 775 39 943 33 442 32 457
Wartość księgowa 18 103 16 871 15 431 15 396
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,70 6,25 5,72 5,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,70 6,25 5,72 5,70
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 615 34 176 11 580 34 816
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 563 34 058 11 580 34 643
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 118 51 173
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 066 18 045 6 210 18 167
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 034 17 973 6 182 18 070
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 71 28 96
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 549 16 131 5 370 16 650
IV. Koszty sprzedaży 2 503 7 919 2 595 7 897
V. Koszty ogólnego zarządu 1 553 5 029 1 532 4 472
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 492 3 184 1 242 4 280
VII. Pozostałe przychody operacyjne 207 460 123 378
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -16 26 2 17
2. Dotacje 178 324 72 217
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 4 1 8
4. Inne przychody operacyjne 42 106 47 136
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 33 130 108 209
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 18
2. Inne koszty operacyjne 33 96 108 191
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 667 3 514 1 257 4 449
X. Przychody finansowe 9 26 4 64
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 9 26 4 63
XI. Koszty finansowe 45 130 41 130
1. Odsetki w tym: 32 105 37 117
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 13 25 4 13
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 631 3 411 1 220 4 384
XIII. Podatek dochodowy 398 739 311 1 144
a) część bieżąca 315 801 311 964
b) część odroczona 83 -62 179
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 232 2 672 909 3 240
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 672 2 672 3 821 3 821
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 0,99 1,42 1,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 0,99 1,42 1,42
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 156 12 156 12 156 14 721
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 156 12 156 12 156 14 721
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 10 074
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -661
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 661
- pokrycia straty 661
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 200 2 200 2 200 4 765
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 276 3 276 -2 565
a) zwiększenia (z tytułu) 3 276 3 276
- podział wyniku finansowego 3 276 3 276
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 565
- wypłata dywidendy 2 565
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 476 5 476 2 200 2 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -661
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -661
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -611
a) zwiększenia (z tytułu) 661
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 661
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 1 232 2 672 909 3 240
a) zysk netto 1 232 2 672 909 3 240
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 663 18 103 13 064 15 396
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 232 2 672 909 3 240
II. Korekty razem 1 785 4 185 2 465 2 322
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 529 1 556 470 1 312
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 32 105 55 117
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 243 201 -2 -17
4. Zmiana stanu rezerw 225 892 273 1 059
5. Zmiana stanu zapasów 111 -481 -80 -458
6. Zmiana stanu należności -1 684 -2 284 387 -924
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 287 4 416 1 385 1 958
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42 -220 -23 -725
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 017 6 857 3 373 5 562
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 477 1 671 37 185
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 477 1 671 37 185
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 3 043 7 990 2 303 4 644
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 043 7 990 2 303 4 644
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 565 -6 318 -2 266 -4 459
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 2 541 -316 855
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 5 2 541 -316 855
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 060 2 484 1 606 2 682
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 565 2 565
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 803 2 155 -1 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 224 224 -14
4. Odsetki 33 105 55 117
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 055 57 -1 923 -1 827
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 397 595 -815 -724
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 397 595 -815 -724
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 337 139 1 064 973
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 734 734 249 249
- o ograniczonej możliwości dysponowania 136 136 149 149
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
informacja_dodatkowa.pdfinformacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki