REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji Spółki przez Biofund Capital Management LLC zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 1 października 2022 r.

2022-11-08 17:33
publikacja
2022-11-08 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji Spółki przez Biofund Capital Management LLC zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 1 października 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 55/2022 z dnia 1 października 2022 r. informuje, że w związku z realizacją warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 1 października 2022 r. pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”), w dniu 8 listopada 2022 r. doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a Biofund:

1) umowy objęcia przez Biofund 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. (łącznie „Akcje”), za cenę emisyjną w wysokości 44,27 PLN za każdą Akcję, w zamian za wkład o wartości ok. 220 mln PLN, w tym wkład pieniężny w łącznej kwocie 13.807.810,30 PLN oraz wkład niepieniężny w postaci 1.500 akcji, o wartości godziwej 44.890.589 USD, w kapitale zakładowym Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma (USA) („Kardiolytics”) – tj. 100% akcji Kardiolytics.

2) umowy wniesienia przez Biofund do Spółki łącznie 1.500 akcji w kapitale zakładowym Kardiolytics, stanowiących 100% kapitału zakładowego Kardiolytics, na pokrycie łącznej ceny emisyjnej Akcji w części.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie umowy objęcia Akcji, o której mowa w pkt. 1) powyżej, Biofund zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie pozostałej części łącznej ceny emisyjnej Akcji w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board
of Medicalgorithmics S.A. ("Company"), with reference to the Company's
current report No. 55/2022 of October 1, 2022, informs that in
connection with the implementation of the conditions precedent
stipulated in the investment agreement concluded on October 1, 2022
between the Company and Biofund Capital Management LLC with its
registered office in Miami, USA ("Biofund"), on November 8, 2022, the
following was concluded between the Company and Biofund:1)      
agreements
for the acquisition by Biofund of 995,276 series I bearer shares,
1,194,331 series J registered shares, 1,433,197 series K registered
shares and 1,353,580 series L registered shares issued by the Company
pursuant to Resolution No. 4/10/2022 of the Extraordinary General
Meeting of the Company of October 28, 2022 ("Shares" in total), for the
issue price of PLN 44.27 per Share, in return for a contribution of
approximately PLN 220 million, including a cash contribution in the
total amount of PLN 13,807,810, PLN 30 and a non-cash contribution in
the form of 1,500 shares, with a fair value of USD 44,890,589, in the
share capital of Kardiolytics Inc based in Oklahoma (USA)
("Kardiolytics") - i.e. 100% of Kardiolytics shares;2)      
an
agreement to contribute by Biofund to the Company in total 1,500 shares
in the share capital of Kardiolytics, constituting 100% of the share
capital of Kardiolytics, to cover the total issue price of the Shares in
part.


At the same
time, the Management Board of the Company informs that on the basis of
the share subscription agreement referred to in point 1) above, Biofund
undertook to make a cash contribution to cover the remaining part of the
total issue price of the Shares within 10 working days from the date of
the agreement.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu
2022-11-08 Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki