5,74 zł
-4,01% -0,24 zł
Master Pharm SA (MPH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_SF_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_SF_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody ze sprzedaży 31 623 25 241 7 459 5 943
II. Koszty działalności -26 573 -22 788 -6 268 -5 365
III. Amortyzacja -1 091 -1 012 -257 -238
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 984 2 443 1 176 576
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 971 2 471 1 173 582
VI. Zysk (strata) roku obrotowego 3 674 1 746 867 411
VII. EBITDA 6 074 3 455 1 433 813
VIII. Wybrane dane bilansowe 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
IX. Aktywa trwałe 39 901 40 398 9 148 9 686
X. Aktywa obrotowe 53 335 50 323 12 228 12 065
XI. Aktywa razem 93 236 90 721 21 376 21 751
XII. Należności handlowe 25 850 32 191 5 927 7 718
XIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 327 8 208 3 285 1 968
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 640 10 050 3 586 2 410
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 423 1 759 326 421
XVI. Kapitał własny 76 174 78 912 17 464 18 920
XVII. Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych półrocze 2018 półrocze 2017 półrocze 2018 półrocze 2017
XVIII. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 854 -1 115 1 853 -263
XIX. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -571 157 -135 37
XX. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 153 -720 -272 -170
XXI. Przepływy pieniężne netto razem 6 130 -1 678 1 446 -395
XXII. Środki pieniężne na początek okresu 8 208 16 790 1 936 3 953
XXIII. Środki pieniężne na koniec okresu 14 327 15 112 3 379 3 558


Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych
przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na
dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.12.2017
wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN). Poszczególne pozycje wynikowe oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 wynosił 1
EUR – 4,2395 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 wynosił
1 EUR – 4,2474 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H18.pdfMPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H18.pdf Sprawozdanie Zarządu
MPH_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdfMPH_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdf Jednostkowe SF
MPH_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdfMPH_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H18.pdf Skonsolidowane SF
Raport_bieglego_rewidenta_SF_jednostkowe.pdfRaport_bieglego_rewidenta_SF_jednostkowe.pdf Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
Raport_bieglego_rewidenta_SF_skonsolidowane.pdfRaport_bieglego_rewidenta_SF_skonsolidowane.pdf Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-06 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl