REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

2021-03-31 06:17
publikacja
2021-03-31 06:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MGT_sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MGT_sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswiadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswiadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_-_Mangata_Holding_SA_2020_ESEF_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_-_Mangata_Holding_SA_2020_ESEF_final.xhtml.sig  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto 8 702,00 9 081,00 1 945,00 2 111,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 194,00 2 181,00 267,00 507,00
III. Zysk brutto 18 832,00 33 543,00 4 209,00 7 797,00
IV. Zysk netto 18 472,00 32 854,00 4 129,00 7 637,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -125,00 -868,00 -28,00 -202,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 767,00 16 265,00 5 089,00 3 781,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 946,00 -14 445,00 -4 458,00 -3 358,00
VIII. Przepływy pieniężne netto 2 696,00 950,00 603,00 221,00
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 2,77 4,92 0,62 1,14
X. Aktywa razem 364 785,00 364 722,00 79 047,00 85 646,00
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 732,00 33 134,00 3 192,00 7 781,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 11 245,00 11 499,00 2 437,00 2 700,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 487,00 21 635,00 756,00 5 080,00
XIV. Kapitał własny 350 053,00 331 588,00 75 854,00 77 865,00
XV. Kapitał zakładowy 1 335,00 1 335,00 289,00 313,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 52,43 49,66 11,36 11,66
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854,00 6 676 854,00 6 676 854,00 6 676 854,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlMGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xadesMGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis
MGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtmlMGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
MGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtml.xadesMGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok - podpis
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego - podpis
List_Prezesa.xhtmlList_Prezesa.xhtml List Prezesa Zarządu
RN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtmlRN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
RN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlRN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtmlRN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
SBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtmlSBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
SBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtml.sigSBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtml.sig Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki