List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo, Akcjonariusze,
Z przyjemnością prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Mangata Holding za 2020 rok oraz
podsumowanie najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.
Nieprzewidywalna rzeczywistość, przed jaką stanęła globalna
gospodarka w 2020 roku, skłoniła nas do podjęcia działań
zmierzających przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa dla naszych firm oraz utrzymania
dobrych relacji z klientami. W okresie marzec-czerwiec 2020 roku podjęliśmy szereg inicjatyw i działań
zmierzających zarówno do zabezpieczenia płynności finansowej, jak i do zwiększenia elastyczności i
szybkiego dostosowywania się do zmieniających się prognoz i potrzeb rynku. Korzystaliśmy również z
pomocy w ramach tarcz antykryzysowych. Najbardziej dotkliwie odczuliśmy spadek zamówień w
drugim kwartale 2020 roku w segmencie Podzespołów do motoryzacji i komponentów. Od września
2020 sytuacja się znacząco poprawiła i zaczęliśmy odrabiać zaległości.
W trakcie 2020 podjęliśmy szereg działań rozwojowych, polegających głównie na dywersyfikacji rynku
- rozwinęliśmy współpracę z rynkiem amerykańskim, odbudowaliśmy sprzedaż na rynek rosyjski,
wprowadziliśmy nowe produkty (zainicjowaliśmy wiele wdrożeń wynikających ze zmian w obszarze
automotive), a nade wszystko kontynuowaliśmy budowę laboratorium badania zaworów, pozwalające
na opracowanie konstrukcji nowoczesnych zaworów bezpieczeństwa i prowadzenia badań w obszarze
armatury przemysłowej. Podjęliśmy również decyzję o poszukiwaniu kolejnych projektów
akwizycyjnych i dalszej dywersyfikacji naszego biznesu.
W 2020 roku Grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 566 mln PLN wobec 676 mln PLN
w ubiegłym roku. W segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów zanotowano spadek
przychodów ze sprzedaży o ok 103 mln PLN (25,2%) w porównaniu do ubiegłego roku. Spadek ten jest
efektem załamania rynku automotive na skutek pandemii Covid-19, co było dla nas szczególnie
odczuwalne w II i III kwartale ubiegłego roku.
W segmencie Elementów złącznych przychody ze sprzedaży spadły o ok 21 mln PLN (15,2%). Spadek
przychodów ze sprzedaży w tym segmencie był już odczuwalny w drugiej połowie 2019 roku w związku
z osłabianiem koniunktury. Wraz z dalszym ochłodzeniem rynków na skutek pandemii Covid-19 oraz
redukcją cen stali, wzrosła presja cenowa na wyroby oferowane przez Grupę, co przełożyło się na
spadek przychodów ze sprzedaży w tym segmencie.
Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano w segmencie Automatyki przemysłowej i armatury,
gdzie przychody były wyższe o ok 15 mln PLN (11,8%) w porównaniu do roku 2019. Sprzedaż tego
segmentu nie została dotknięta skutkami pandemii dzięki znaczącej dywersyfikacji branżowej oraz
geograficznej. Mocno wzrosła sprzedaż na rynki wschodnie, w szczególności na rynek rosyjski. Wzrosty
odnotowaliśmy również w krajach azjatyckich, które jako pierwsze zaczęły wychodzić z zastoju
gospodarczego.
Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, w porównaniu z rokiem 2019, w roku 2020 Grupa
odnotowała relatywnie wysoki wynik EBITDA na poziomie 74 mln PLN (96 mln PLN w 2019),
wygenerowała wysoki poziom przepływów na działalności operacyjnej z saldem 76 mln PLN i
odnotowała zysk netto w kwocie 34,5 mln PLN.
W 2020 roku ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne, kierując się kryterium wydatków koniecznych,
związanych z wymogami formalno-prawnymi, w tym w szczególności bezpieczeństwem pracy i
utrzymaniem we właściwym stanie majątku oraz inwestycjami, które wymagały kontynuacji, bądź
zakończenia ze względów ekonomicznych i rozwojowych, jak np. dokończenie budowy i uruchomienie
laboratorium do badań zaworów bezpieczeństwa i armatury przemysłowej w Sosnowcu. Wartość
nakładów inwestycyjnych w 2020 roku dla całej Grupy wyniosła ponad 28 mln zł.
Rok 2020 był dla nas, obok zadań związanych z łagodzeniem wpływu COVID-19 na naszą działalność,
czasem intensywnej pracy nad opracowywaniem założeń strategicznych dla Grupy i określeniu
priorytetów strategicznych dla poszczególnych segmentów operacyjnych na kolejne lata.
Wykorzystaliśmy ten czas na budowę wiedzy w zakresie trendów branżowych i sytuacji rynkowej oraz
na wzmocnieniu i budowie kompetencji holdingu w obszarze zarządzania strategicznego. W każdym z
segmentów operacyjnych zostały przygotowane założenia strategii, kierunki działań i priorytety
strategiczne tak, aby wpisać się w trendy o charakterze globalnym i technologicznym m.in.
transformacja sektora automotive, sektora energetycznego, automatyzacja i robotyzacja procesów.
Dzięki swej unikalnej pozycji, która wyraża się w silnej dywersyfikacji rynkowej i produktowej oraz w
licznych przewagach konkurencyjnych Grupa Mangata Holding jest w stanie zapewnić stabilny rozwój
tak, aby długoterminowo budować wartość dla naszych Akcjonariuszy.
Pomimo wyzwań, jakie przyniósł ubiegły rok, sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i korzystna aby
wspierać strategie rozwoju Grupy czy to w scenariuszu organicznego rozwoju czy też poprzez
akwizycje. Dysponujemy zarówno gotówką, jaki otwartymi liniami kredytowymi, co świadczy o
wysokiej elastyczności finansowej. Wskaźniki zadłużenia były utrzymywane na niskim,
konserwatywnym poziomie. Wzmocniony obszar zarządzania strategicznego pozwala na
zintensyfikowanie działań akwizycyjnych już w 2021 roku. W naszych planach jest realizacja nowych
projektów umożliwiających zwiększanie skali naszego działania w latach 2021 - 2023.
Obok wzrostu wartości Holdingu jednym z nadrzędnych celów zarządu jest realizacja przyjętej w 2017
roku polityki dywidendowej. Wobec bezpiecznej sytuacji finansowej rekomendujemy powrót do jej
kontynuacji.
Przywiązujemy bardzo dużą wagę do wymagań jakie stawia biznesowi potrzeba ochrony środowiska
naturalnego a także kwestii związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz z ładem społecznym i
korporacyjnym. Jak co roku identyfikujemy i wdrażamy wiele inicjatyw w tych obszarach dlatego też
zachęcam do zapoznania się z naszym sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych.
W imieniu Zarządu Mangata Holding, dziękuję wszystkim naszym Partnerom w biznesie za wspólny rok,
Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie w realizowane projekty oraz akcjonariuszom - za
zaufanie, jakim nas obdarzają. Pragnę wyrazić podziękowanie dla całego zespołu, który niezmiennie z
zaangażowaniem dążył do osiągnięcia rezultatów, jakie możemy dzisiaj zaprezentować.
Z wyrazami szacunku,
Leszek Jurasz
Prezes Zarządu