PILNE

MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

2020-04-08 22:26
publikacja
2020-04-08 22:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BDO_SzB_jednostkowe_jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostk_Spraw_finan_MP_w_roku_2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GMP_w_roku_2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_za_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._funkcjonowania_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 151 251 134 457 35 160 31 512
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 8 064 7 039 1 875 1 650
III. Zysk (strata) brutto 7 034 6 291 1 635 1 474
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 586 5 045 1 299 1 182
V. EBIT 8 064 7 039 1 875 1 650
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 13 292 10 655 3 090 2 497
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 861 10 555 2 525 2 474
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 15 992 - 11 163 - 3 718 - 2 616
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 545 486 1 289 114
X. Przepływy pieniężne netto, razem 414 - 122 96 - 29
XI. Aktywa razem 151 712 132 308 35 626 30 769
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 346 58 215 17 458 13 538
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 449 21 337 8 089 4 962
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 39 897 36 878 9 369 8 576
XV. Kapitał własny 77 366 74 093 18 167 17 231
XVI. Kapitał podstawowy 27 750 27 750 6 516 6 453
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,60 0,55 0,14 0,13
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,36 8,00 1,96 1,86


* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą =
wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BDO SzB jednostkowe jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdfBDO SzB jednostkowe jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
Jednostk Spraw finan MP w roku 2019 - ESPI.pdfJednostk Spraw finan MP w roku 2019 - ESPI.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie z działalności GMP w roku 2019 - ESPI.pdfSprawozdanie z działalności GMP w roku 2019 - ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2019
Ocena RN dot. sprawozdań za 2019r..pdfOcena RN dot. sprawozdań za 2019r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Oświadczenie RN dot. funkcjonowania KA.pdfOświadczenie RN dot. funkcjonowania KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Grażyna Kozielec Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki