REKLAMA
PIT 2023

LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 08:01
publikacja
2023-11-22 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_LWB_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_za_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2023 r.
I. Przychody ze sprzedaży 2 688 765 2 030 114 587 413 433 045
II. Zysk operacyjny 308 974 374 016 67 501 79 782
III. Zysk przed opodatkowaniem 317 178 384 331 69 294 81 982
IV. Zysk netto roku obrotowego, z tego: 256 697 310 267 56 080 66 183
V. - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 256 756 309 977 56 093 66 121
VI. - przypadający na udziały mniejszości -59 290 -13 62
VII. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -2 492 8 427 -544 1 798
VIII. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 254 205 318 694 55 536 67 981
IX. Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
X. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 7,55 9,11 1,65 1,94
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 748 044 748 731 163 425 159 712
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -521 974 -486 711 -114 035 -103 821
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -97 122 -95 268 -21 218 -20 322
XIV. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 128 948 166 752 28 171 35 570
XV. 30.09.2023 r. 31.12.2022 r. 30.09.2023 r. 31.12.2022 r.
XVI. Aktywa trwałe 4 017 107 3 880 528 866 578 827 422
XVII. Aktywa obrotowe 1 278 377 938 181 275 774 200 043
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XIX. RAZEM AKTYWA 5 295 484 4 818 709 1 142 351 1 027 465
XX. Zobowiązania długoterminowe 653 915 661 888 141 064 141 131
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 767 749 449 157 165 620 95 771
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 3 863 614 3 697 105 833 466 788 312
XXIII. Udziały nie dające kontroli 10 206 10 559 2 202 2 251
XXIV. Kapitał własny razem 3 873 820 3 707 664 835 667 790 564
Dane dotyczące Raportu LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2023 r.
XXV. I-IIIQ 2023 r. I-IIIQ 2022 r. I-IIIQ 2023 r. I-IIIQ 2022 r.
XXVI. Przychody ze sprzedaży 2 688 549 2 027 149 587 366 432 412
XXVII. Zysk operacyjny 303 538 368 479 66 314 78 600
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 315 331 382 346 68 890 81 558
XXIX. Zysk netto roku obrotowego 256 323 309 554 55 999 66 031
XXX. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -2 492 8 427 -544 1 798
XXXI. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 253 831 317 981 55 454 67 829
XXXII. Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
XXXIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszySpółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy" 7,54 9,10 1,65 1,94
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 717 714 718 784 156 799 153 324
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -506 677 -462 277 -110 693 -98 609
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -90 314 -87 840 -19 731 -18 737
XXXVII. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 120 723 168 667 26 374 35 978
XXXVIII. 30.09.2023 r. 31.12.2022 r. 30.09.2023 r. 31.12.2022 r.
XXXIX. Aktywa trwałe 4 001 752 3 867 202 863 265 824 581
XL. Aktywa obrotowe 1 245 173 910 534 268 611 194 148
XLI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XLII. RAZEM AKTYWA 5 246 925 4 777 736 1 131 876 1 018 729
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 646 463 653 370 139 456 139 314
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 747 679 437 659 161 291 93 319
XLV. Kapitał własny razem 3 852 783 3 686 707 831 129 786 095
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu GK LWB 3Q2023.pdfSprawozdanie Zarządu GK LWB 3Q2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za IIIQ 2023
Skonsolidowany Raport Kwartalny za 3Q 2023.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny za 3Q 2023.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK LW Bogdanka za IIIQ 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Kasjan Wyligała Prezes Zarządu
2023-11-22 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
2023-11-22 Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2023-11-22 Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki