REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

2023-09-13 08:08
publikacja
2023-09-13 08:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_LWB_IH_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_LWB_IH_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_LWB_IH_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_o_zgodnosci_i_rzetelnosci_IH_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LWB_H12023_Raport_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LWB_H12023_Raport_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu GK LW Bogdanka za I półrocze 2023 r.
I. Przychody ze sprzedaży 1 825 080 1 462 589 395 638 315 030
II. Zysk operacyjny 274 932 411 958 59 599 88 732
III. Zysk przed opodatkowaniem 279 388 414 581 60 565 89 297
IV. Zysk netto roku obrotowego, z tego: 225 847 336 044 48 959 72 381
V. - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 225 928 335 798 48 976 72 328
VI. - przypadający na udziały mniejszości -81 246 -18 53
VII. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -2 492 8 427 -540 1 815
VIII. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 223 355 344 471 48 419 74 196
IX. Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
X. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 6,64 9,87 1,44 2,13
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 503 154 604 441 109 073 130 192
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -336 967 -607 377 -73 047 -130 824
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 981 -6 917 -1 513 -1 490
XIV. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 159 206 -9 853 34 513 -2 122
XV. 30.06.2023 r. 31.12.2022 r. 30.06.2023 r. 31.12.2022 r.
XVI. Aktywa trwałe 3 920 080 3 880 528 880 856 827 421
XVII. Aktywa obrotowe 1 333 189 938 181 299 573 200 043
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XIX. RAZEM AKTYWA 5 253 269 4 818 709 1 180 429 1 027 464
XX. Zobowiązania długoterminowe 651 049 661 888 146 293 141 131
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 759 250 449 157 170 606 95 771
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 3 832 786 3 697 105 861 242 788 311
XXIII. Udziały nie dające kontroli 10 184 10 559 2 288 2 251
XXIV. Kapitał własny razem 3 842 970 3 707 664 863 531 790 564
Dane dotyczące Raportu LW Bogdanka S.A. za I półrocze 2023 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 1 825 071 1 459 533 395 636 314 372
XXVI. Zysk operacyjny 271 850 407 397 58 931 87 750
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 279 940 413 642 60 685 89 095
XXVIII. Zysk netto roku obrotowego 227 395 336 096 49 294 72 392
XXIX. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -2 492 8 427 -540 1 815
XXX. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 224 903 344 523 48 754 74 207
XXXI. Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
XXXII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy
Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
6,69 9,88 1,46 2,13
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 482 063 578 188 104 501 124 537
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -324 530 -594 627 -70 351 -128 078
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 044 -2 032 -443 -438
XXXVI. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 155 489 -18 471 33 707 -3 979
XXXVII. 30.06.2023 r. 31.12.2022 r. 30.06.2023 r. 31.12.2022 r.
XXXVIII. Aktywa trwałe 3 903 849 3 867 202 877 210 824 581
XXXIX. Aktywa obrotowe 1 303 917 910 534 292 995 194 148
XL. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XLI. RAZEM AKTYWA 5 207 766 4 777 736 1 170 206 1 018 728
XLII. Zobowiązania długoterminowe 643 427 653 370 144 581 139 314
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 740 484 437 659 166 390 93 319
XLIV. Kapitał własny razem 3 823 855 3 686 707 859 235 786 095
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu GK LWB IH 2023.pdfSprawozdanie Zarządu GK LWB IH 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za IH 2023
Sprawozdanie_LWB IH 2023.pdfSprawozdanie_LWB IH 2023.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za IH 2023
Sprawozdanie_GK LWB IH 2023.pdfSprawozdanie_GK LWB IH 2023.pdf Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za IH 2023
Oświadczenie zarządu o zgodności i rzetelności IH 2023.pdfOświadczenie zarządu o zgodności i rzetelności IH 2023.pdf Oświadczenie Zarządu LW Bogdanka S.A. w sprawie zgodności i rzetelności sprawozdań
LWB H12023 Raport jednostkowy.pdfLWB H12023 Raport jednostkowy.pdf Raport rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego SF LW Bogdanka S.A. za IH 2023
GK LWB H12023 Raport skonsolidowany.pdfGK LWB H12023 Raport skonsolidowany.pdf Raport rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego SF GK LW Bogdanka za IH 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Kasjan Wyligała Prezes Zarządu
2023-09-13 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
2023-09-13 Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2023-09-13 Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki