REKLAMA
DZIEŃ UE

LUBAWA: wyniki finansowe

2023-05-30 17:35
publikacja
2023-05-30 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023-05-30_LBW_QSr_1Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 348 102 345 15 392 22 023
II. Wynik z działalności operacyjnej 3 440 14 481 732 3 116
III. Wynik przed opodatkowaniem 2 591 13 837 551 2 977
IV. Wynik netto 2 149 11 331 457 2 438
V. Inne całkowite dochody 701 -200 149 -43
VI. Łączne całkowite dochody 2 850 11 131 606 2 395
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 043 -16 607 -2 562 -3 574
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 903 -6 002 -405 -1 292
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 382 18 703 1 783 4 025
X. Przepływy pieniężne netto razem -5 564 -3 906 -1 184 -841
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 0,08 0,00 0,02
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 0,08 0,00 0,02
XV. Aktywa trwałe 241 256 241 122 51 600 51 413
XVI. Aktywa obrotowe 211 275 183 274 45 188 39 078
XVII. Aktywa razem 452 531 424 396 96 788 90 491
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 38 957 38 948 8 332 8 305
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 93 812 68 536 20 065 14 614
XX. Kapitał własny 319 762 316 912 68 391 67 573
JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 017 19 059 1 493 4 101
XXII. Wynik z działalności operacyjnej -3 710 2 309 -789 497
XXIII. Wynik przed opodatkowaniem -4 327 2 254 -921 485
XXIV. Wynik netto -3 484 1 867 -741 402
XXV. Inne całkowite dochody -32 -375 -7 -81
XXVI. Łączne całkowite dochody -3 516 1 492 -748 321
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 988 -4 143 -2 550 -892
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 293 -1 188 -275 -256
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 381 83 2 634 18
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -900 -5 248 -191 -1 129
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 0,01 0,00 0,00
XXXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 0,01 0,00 0,00
XXXV. Aktywa trwałe 187 892 184 180 40 187 39 272
XXXVI. Aktywa obrotowe 45 188 38 339 9 665 8 175
XXXVII. Aktywa razem 233 080 222 519 49 851 47 446
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 13 146 13 894 2 812 2 963
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 48 229 33 404 10 315 7 123
XL. Kapitał własny 171 705 175 221 36 724 37 361


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej
podany sposób w tys. EURO.


Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych
finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 31.03.2023 r. – 4,6755 oraz na 30.12.2022 r. – 4,6899.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do marca 2023 r. średnia ta
wyniosła 4,7005; a w okresie od stycznia do marca 2022 roku 4,6472.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023-05-30_LBW_QSr_1Q2023.pdf2023-05-30_LBW_QSr_1Q2023.pdf Sprawozdanie kwartalne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Marcin Kubica Prezes Zarządu
2023-05-29 Krzysztof Dędek Wiceprezes Zarządu
2023-05-29 Przemysław Zasztowt Członek Zarządu
2023-05-29 Jerzy Jaśkowiak Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki