REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym

2021-07-30 12:22
publikacja
2021-07-30 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do, raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 marca 2021 roku (dot. aktualizacji strategii dzia-łalności Emitenta na przyszłe lata), raportu ESPI nr 12/2021 (dot. rozpoczęcia negocjacji dot. możliwości i warunków połączenia), raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (dot. podpisania listu intencyjnego w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwo-ści i warunków połączenia) oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 z dnia 30.07.2021 roku dot. korekty raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku) informuje, że planowany termin za-kończenia rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym (dalej „List Intencyjny”) podpisanym w dniu 21 maja 2021 roku pomiędzy Spółką a Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (da-lej „Polymertech sp. z o.o.”) uległ zmianie. Nowy termin zakończenia ww. rozmów został ustalo-ny na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

Termin zakończenia rozmów w zakresie objętym Listem Intencyjnym został początkowo ustalony przez Emitenta i Polymertech sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2021 roku. Zmiana ww. terminu zakoń-czenia rozmów została spowodowana przesunięciem terminu wyceny spółki Polymertech Sp. z o.o. przez biegłego rewidenta i koniecznością doprecyzowania przez Emitenta oraz Polymertech sp. z o.o. szczegółów potencjalnej transakcji połączenia przedsiębiorstwa Emitenta i Polymertech sp. z o.o.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone negocjacje sta-nowią realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020, a potencjal-ne przejęcie Polymertech sp. z o.o. może mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub porozumienia, Emitent poinformuje odrębnym rapor-tem bieżącym ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Tatiana Wątor-Kurkowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki