REKLAMA

LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

2021-04-30 15:28
publikacja
2021-04-30 15:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lab_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lab_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 567,00 80 813,00 20 466,00 18 786,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 323,00 4 754,00 2 307,00 1 105,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 701,00 5 809,00 1 274,00 1 350,00
IV. Zysk (strata) netto 4 331,00 4 356,00 968,00 1 013,00
V. Suma bilansowa 63 624,00 61 851,00 13 787,00 14 524,00
VI. Aktywa trwałe 44 704,00 43 713,00 9 687,00 10 265,00
VII. Aktywa obrotowe 18 921,00 18 138,00 4 100,00 4 259,00
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 878,00 41 685,00 8 641,00 9 789,00
IX. Zobowiązania długoterminowe 20 320,00 21 283,00 4 403,00 4 998,00
X. Zobowiązania krótkoterminowe 19 557,00 20 402,00 4 238,00 4 791,00
XI. Kapitał własny 23 747,00 20 166,00 5 146,00 4 735,00
XII. Kapitał podstawowy 3 618,00 3 618,00 784,00 850,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 15 459,00 9 819,00 3 455,00 2 282,00
XIV. Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej -8 832,00 -10 023,00 -1 974,00 -2 330,00
XV. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -2 103,00 4 134,00 -470,00 961,00
XVI. Przepływy netto razem 3 405,00 2 442,00 761,00 568,00
XVII. Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,20 1,20 0,27 0,28
XXI. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 1,20 0,27 0,28
XXII. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XXIII. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,20 1,20 0,27 0,28
XXIV. Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) 4 331,00 4 356,00 968,00 1 013,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 6,56 5,57 1,42 1,31
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 6,56 5,57 1,42 1,31
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,15 0,00 0,04
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
01.01.2020 do 31.12.2020 wynosi 4,6148. Kurs obowiązujący na ostatni
dzień okresu 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 4,2585. Kurs średni w
okresie, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
wynosi 4,4742. Kurs średni w okresie, obliczany jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 4,3018. Najwyższy kurs w
okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystąpił w dniu 29.10.2020 i wynosił
4,6330. Najwyższy kurs w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystąpił w
dniu 23.09.2019 i wynosił 4,3891. Najniższy kurs w okresie od 01.01.2020
do 31.12.2020 wystąpił w dniu 15.01.2020 i wynosił 4,2279. Najniższy
kurs w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystąpił w dniu 01.07.2019 i
wynosił 4,2406.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtmlLabo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu podpisy
lab_2020-12-31.ziplab_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie roczne
lab_2020-12-31.zip.XAdESlab_2020-12-31.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie roczne podpisy
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtmlLabo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności podpisy
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtmlLabo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml Załącznik do sprawozdania Zarządu
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdES Załącznik do sprawozdania Zarządu podpisy
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtmlLabo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml Oświadczenie Zarządu
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu podpisy
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtmlLabo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtml Oświadczenie RN
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xadesLabo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xades Oświadczenie RN podpisy
Labo Print 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.xhtmlLabo Print 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.xhtml Sprawozdanie z badania
Labo Print 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.xhtml.XAdESLabo Print 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki