REKLAMA

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A.

2019-11-20 17:16
publikacja
2019-11-20 17:16

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A. z siedzibą w WARSZAWIE - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 11 października 2019 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”), ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332145, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”) przez „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 435A (02-801), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000363674 („Wzywający”) oraz za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Wzywający dokonuje zmiany ceny po której nabywane będą akcje w Wezwaniu z 6,20 (słownie: sześć złotych dwadzieścia groszy) zł na 7,00 (słownie: siedem) zł za każdą akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Zwiększona Cena Akcji w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

Wartość ustanowionego zabezpieczenia jest nie mniejsza niż 100% łącznej wartości Akcji objętych Wezwaniem określonej na podstawie podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następującą zmianę Wezwaniu:

1) w pkt 8 Wezwania dokonuje następującej zmiany:

Cena, za którą spółka „Kino Polska TV” S.A. zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 7,00zł (słownie: siedem złotych) za jedną Akcję („Cena”).

20 listopada 2019 roku

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Nabywającego, spółki Kino Polska TV spółka akcyjna:

_____________________________________________________________

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

______________________________________________________________

Marcin Kowalski – Członek Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kom abs

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki