REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

2022-08-29 19:21
publikacja
2022-08-29 19:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KRYNICAV_raport_polroczny_IH2022_29.08.2022.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179 268 202 535 38 613 44 541
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 697 5 098 1 442 1 121
III. Zysk (strata) brutto 7 181 5 938 1 547 1 306
IV. Zysk (strata) netto 5 775 4 662 1 244 1 025
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 984 -8 066 2 366 -1 774
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 474 -14 501 -1 179 -3 189
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 104 17 376 -1 530 3 821
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 594 -5 191 -343 -1 141
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 249 617 227 303 53 330 49 420
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 991 149 452 35 463 32 494
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 574 32 031 5 891 6 964
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 848 108 035 27 528 23 489
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 626 77 851 17 866 16 926
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 378 18 378 3 926 3 995
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 251 813 12 251 813 12 251 813 12 251 813
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,38 0,10 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,38 0,10 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,83 6,94 1,45 1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_KrynicaVitamin_29.08.2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Krynica Vitamin S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2022-08-29 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
2022-08-29 Mateusz Jesiołowski Członek Zarządu
2022-08-29 Marta Kamińska Członek Zarządu


Podpisy
osoby odpowiedzialnej za sporządzenie jednostkowego sprawozdania
finansowego2022-08-28 Piotr
Kazimierczak- Główny Księgowy


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
KRYNICAV_raport_półroczny_IH2022_29.08.2022.pdfKRYNICAV_raport_półroczny_IH2022_29.08.2022.pdf Raport półroczny Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2022 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 136 161 136 786 135 613
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 568 2 787 2 487
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 129 788 129 323 129 035
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 489
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 489
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 805 4 676 4 091
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 805 4 676 4 091
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 113 456 90 517 119 709
1. Zapasy 38 948 32 991 43 467
2. Należności krótkoterminowe 72 489 54 011 73 541
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 72 489 54 011 73 541
3. Inwestycje krótkoterminowe 581 2 147 1 226
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 581 2 147 1 226
a) w jednostkach powiązanych 98 70
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483 2 077 1 226
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 438 1 368 1 474
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 249 617 227 303 255 322
PASYWA
I. Kapitał własny 83 626 77 851 85 142
1. Kapitał zakładowy 18 378 18 378 18 378
2. Kapitał zapasowy 59 473 70 994 62 893
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 091 -791
4. Zysk (strata) netto 5 775 15 580 4 662
5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -18 010
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165 991 149 452 170 180
1. Rezerwy na zobowiązania 5 997 5 684 3 897
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 880 4 953 2 780
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 117 731 1 117
a) długoterminowa 124 124 124 110
b) krótkoterminowa 1 993 607 1 007
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 27 574 32 031 35 205
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 27 574 32 031 35 205
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 128 848 108 035 127 101
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 128 848 108 035 127 101
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 571 3 702 3 977
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 571 3 702 3 977
a) długoterminowe 2 993 2 866 3 691
b) krótkoterminowe 578 578 836 286
P a s y w a r a z e m 249 617 227 303 255 322
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 179 268 202 535
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 177 908 201 803
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 361 732
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 147 945 178 288
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 146 737 177 309
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 209 979
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 323 24 248
IV. Koszty sprzedaży 14 393 13 566
V. Koszty ogólnego zarządu 9 020 5 399
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 909 5 283
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 295 4 474
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 317 302
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147
3. Inne przychody operacyjne 978 4 026
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 508 4 660
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 188 43
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 596
3. Inne koszty operacyjne 2 320 4 021
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 697 5 098
X. Przychody finansowe 2 279 1 481
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
- od pozostałych jednostek, w tym: 1 2
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 2 279 1 483
XI. Koszty finansowe 1 796 641
1. Odsetki w tym: 1 568 368
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 228 275
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 7 181 5 938
XIII. Podatek dochodowy 1 406 1 276
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 5 775 4 662
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 77 851 80 542 80 542
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 18 378
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 18 378
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 70 994 30 063 30 063
Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 6 489 40 930 32 101
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 6 489 32 101 32 101
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- połączenie jednostek 8 829
b) zmniejszenia (z tytułu) 18 010
pokrycia straty
- pokrycie odpisu z zysku 18 010
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 59 473 70 994 62 102
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 101 32 101
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 32 101 32 101
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 32 101 32 101
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 091
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- połączenie jedostek 9 091
zmniejszenia (z tytułu)
- przeniesienie wyniku z okresu poprzedniego 9 091
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
3. Wynik netto 5 775 15 580 4 662
a) zysk netto 5 775 15 580 4 662
strata netto
b) odpisy z zysku 18 010
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 83 626 77 851 85 142
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 83 626 77 851 85 142

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 775 4 662
II. Korekty razem 4 261 -12 728
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 808 6 244
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 620 369
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 1 064 -1 271
4. Zmiana stanu zapasów -5 957 -18 332
5. Zmiana stanu należności -19 290 -26 524
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21 216 27 884
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -201 -1 098
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 036 -8 066
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 946 604
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 780 604
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 166
a) w jednostkach powiązanych 166
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 166
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 6 420 15 104
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 258 14 893
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 161
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 161
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 161
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 474 -14 501
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 360 22 845
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 360 22 845
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 8 515 5 469
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 6 339 2 921
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 557 2 180
3. Odsetki 620 368
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 155 17 376
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 594 -5 191
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 594 -5 191
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 077 6 416
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 483 1 226
- o ograniczonej możliwości dysponowania 24 5
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki