REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 22:53
publikacja
2021-11-26 22:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 399 359 907 66 995 81 024
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 627 67 537 2 989 15 204
III. Zysk (strata) brutto 14 267 67 235 3 130 15 136
IV. Zysk ( strata) netto 11 547 54 201 2 533 12 202
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 663 69 740 804 15 700
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 408 -13 198 -3 600 -2 971
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 631 -26 936 1 674 -6 064
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 115 29 605 -1 122 6 665
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 234 205 247 348 50 553 56 555
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 381 145 276 8 069 33 217
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 381 29 566 8 069 6 760
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 870 109 858 24 794 25 119
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 818 102 072 15 933 23 338
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 378 18 378 3 967 4 202
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 252 12 252 12 252 12 252


Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego
kursu euro obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski:  na dzień 30.09.2021 r.: 4,6329 EUR/PLN, na dzień
31.12.2020 r.: 4,6148 EUR/PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego: za okres od 01.01.2021 do
30.09.2021 r.: 4,5585 EUR/PLN, za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r.:
4,4420 EUR/PLN. Dane porównywalne - po dokonaniu zmian prezentacyjnych
wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o w celu
uzyskania porównywalnościdanych.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
KRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdfKRYNICAV_raport_kwartalny_3Q2021_26.11.2021.pdf Raport kwartalny Q3 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
2021-11-26 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
2021-11-26 Wojciech Piotrowski Członek Zarządu Wojciech Piotrowski


Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych26.11.2021-
Piotr Kazimierczak- Główny Księgowy


BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 135 904 135 613 125 689 123 966
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 608 2 487 2 415 2 522
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 128 595 129 035 119 489 118 907
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 701 4 090 3 785 2 536
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 701 4 090 3 785 2 536
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 98 302 119 709 78 892 123 382
1. Zapasy 38 330 43 467 25 135 26 223
2. Należności krótkoterminowe 57 682 73 541 46 994 66 449
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 57 682 73 541 46 994 66 449
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 182 1 226 6 321 30 157
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 67
a) w jednostkach powiązanych 67
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 114 1 226 6 321 30 157
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 108 1 474 442 553
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 234 205 255 322 204 581 247 348
PASYWA
I. Kapitał własny 73 818 85 142 80 480 102 072
1. Kapitał zakładowy 18 378 18 378 18 378 18 378
2. Kapitał zapasowy 68 555 68 555 35 725 34 339
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 652 -6 453 -4 846 -4 846
4. Zysk (strata) netto 11 547 4 662 54 998 54 201
5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -18 010 -24 504
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 388 170 180 124 101 145 276
1. Rezerwy na zobowiązania 4 297 3 897 4 863 1 287
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 180 2 780 1 555 845
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 117 1 117 3 308 442
a) długoterminowa 110 110 110 41
b) krótkoterminowa 1 007 1 007 3 198 401
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 37 381 25 205 28 234 29 566
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 37 381 25 205 28 234 29 566
3. Zobowiązania krótkoterminowe 114 870 127 101 86 962 109 858
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 114 870 127 101 86 962 109 858
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 839 3 977 4 042 4 575
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 839 3 977 4 042 4 565
a) długoterminowe 3 553 3 691 3 756 3 846
b) krótkoterminowe 286 286 286 720
P a s y w a r a z e m 234 205 255 322 204 581 247 348
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 12 251 813 12 251 813 12 251 813 12 251 813
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,02 6,95 6,57 8,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 882 305 399 96 062 359 907
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 045 303 829 95 484 357 937
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 837 1 570 578 1 970
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 760 262 867 87 871 263 752
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84 048 261 176 87 371 261 129
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 712 1 691 500 2 623
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 122 42 532 8 192 96 155
IV. Koszty sprzedaży 8 077 21 643 6 789 19 347
V. Koszty ogólnego zarządu 3 000 8 399 1 206 5 876
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 045 12 490 196 70 932
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 322 5 742 539 1 267
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 39
2. Dotacje 162 464 89 327
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147
4. Inne przychody operacyjne 1 160 5 131 411 901
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 4 605 776 4 662
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 60 103
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 596 -268 287
3. Inne koszty operacyjne -59 3 906 1 044 4 374
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 366 13 627 -40 67 537
X. Przychody finansowe 105 1 592 787 787
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 4
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 105 1 588 787 787
XI. Koszty finansowe 309 952 -515 1 089
1. Odsetki w tym: 211 579 127 826
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 98 373 -642 263
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 8 163 14 267 1 262 67 235
XIII. Podatek dochodowy 1 655 2 010 -110 13 035
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 718 11 547 1 372 54 201
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 253 12 253 12 253 12 253
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 370 80 542 51 381 51 381
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 370 80 542 51 381 51 381
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 18 378 18 378
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 62 164 30 063 25 505 25 505
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 32 101 4 558 4 558
- połączenie jednostek 6 391 6 391
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 545 68 555 30 063 30 063
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 828 7 498
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 498 7 498
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy -32 101 4 558 4 558
- przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy -18 010 -18 010 2 940 2 940
2.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 828
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- połączenie jednostek -6 652 -6 652
zmniejszenia (z tytułu)
2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 652 -6 652
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
3. Wynik netto 6 718 11 547 56 605 54 430
a) zysk netto 6 718 11 547 56 605 54 430
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 73 818 73 818 80 542 102 871
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73 818 73 818 80 542 102 871
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 828 11 547 1 372 54 201
II. Korekty razem 7 057 -7 884 254 15 539
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 579 9 268 2 860 8 606
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 78 78 377 377
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 178 506 414 991
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw 3 770 2 734 2 951 1 705
5. Zmiana stanu zapasów 5 137 -13 195 7 508 -2 654
6. Zmiana stanu należności 16 357 -10 357 -11 287 -43 649
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 404 5 944 -2 776 49 688
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 361 -2 862 207 475
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 885 3 663 1 626 69 740
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 580 1 185
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 2 355 17 593 5 148 13 198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 355 17 593 4 823 13 198
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 119 -16 408 -5 148 -13 198
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 10 928 33 773 99 2 115
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 10 928 33 773 99 2 115
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 20 714 26 142 3 885 29 051
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18 010 18 010 2 940
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 909 3 830 315 21 964
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 616 3 796 3 155 3 155
4. Odsetki 178 506 414 991
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 786 7 631 -3 786 -26 936
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 -5 115 -6 850 29 605
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -97 -5 193 -7 000 29 454
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -78 -78 -151 -151
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 211 6 307 37 139 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 114 1 114 30 138 30 157
- o ograniczonej możliwości dysponowania 60 60 54 153
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki