REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

2021-04-29 21:27
publikacja
2021-04-29 21:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_jednostkowe_sprawozdanie_z_dzialalnosci_final_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Jednostkowe_spr__fin_KBDOM_SA_31_12_2020_final_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_SF_2020_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_audytor_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KBDom_S.A._Sprawozdanie_BR_BJSF_2020-sig_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2020_fin_29_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Ocena_SF_SR_2020_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 6 1 1
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (310) (381) (69) (89)
III. Zysk (strata) brutto (1 141) (1 202) (255) (279)
IV. Zysk (strata) netto (1 141) (1 202) (255) (279)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (176) (224) (39) (52)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (0) 7 (0) 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 168 235 38 55
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (7) 17 (2) 4
IX. Aktywa razem* 8 111 8 157 1 758 1 916
Zobowiązania długoterminowe*
X. Zobowiązania krótkoterminowe* 16 793 15 698 3 639 3 686
XI. Kapitał własny* (8 682) (7 541) (1 881) (1 771)
XII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 8 604 9 324
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,11) (0,12) (0,03) (0,03)
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,87) (0,76) (0,19) (0,18)
* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy za 2020r..pdfList Prezesa do Akcjonariuszy za 2020r..pdf List Prezesa Zarządu
2020_jednostkowe sprawozdanie z działalności_final_29_04_2021.pdf2020_jednostkowe sprawozdanie z działalności_final_29_04_2021.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności KB DOM SA
2020_Jednostkowe spr fin KBDOM_SA_31 12 2020_final_29_04_2021.pdf2020_Jednostkowe spr fin KBDOM_SA_31 12 2020_final_29_04_2021.pdf Sprawozdanie finansowe KB DOM SA
Oswiadczenie Zarzadu SF_2020_29_04_2021.pdfOswiadczenie Zarzadu SF_2020_29_04_2021.pdf Oświadczenie Zarządu_dane finansowe
Oswiadczenie Zarząd_audytor_29_04_2021.pdfOswiadczenie Zarząd_audytor_29_04_2021.pdf Informacja Zarządu_wybór audytora
KBDom S.A. Sprawozdanie BR BJSF 2020-sig_29_04_2021.pdfKBDom S.A. Sprawozdanie BR BJSF 2020-sig_29_04_2021.pdf Biegły rewident sprawozdanie z badania
Oświadczenie RN_Komitet Audytu_2020_fin_29_04_2021.pdfOświadczenie RN_Komitet Audytu_2020_fin_29_04_2021.pdf RN_Oświadczenie Komitet Audytu
RN_Ocena_SF_SR_2020_04_2021.pdfRN_Ocena_SF_SR_2020_04_2021.pdf RN_Ocena RR

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-04-29 Piotr Janowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Agnieszka Pochowska Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki