REKLAMA

KERDOS GROUP: wyniki finansowe

2017-11-15 08:18
publikacja
2017-11-15 08:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_KerdosGroup_2017QIII.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-15
KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Orzycka 6 lok. 1B
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 097 10 660 258 2 440
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 003) (23 752) (705) (5 436)
III. Zysk (strata) brutto (3 607) (25 916) (847) (5 932)
IV. Zysk (strata) netto (3 607) (25 916) (847) (5 932)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (3 607) (25 916) (847) (5 932)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (445) (1 515) (105) (347)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośći inwestycyjnej - (88) - (20)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (1 210) - (277)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (445) (2 637) (105) (604)
X. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 53 281 624 58 609 786 53 281 624
XI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 53 281 624 58 609 786 53 281 624
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,06) (0,49) (0,01) (0,11)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,06) (0,49) (0,01) (0,11)
XIV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,06) (0,49) (0,01) (0,11)
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,06) (0,49) (0,01) (0,11)
XVI. Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2017 i 30.09.2016 30-09-2017 30-09-2016 30-09-2017 30-09-2016
XVII. Aktywa razem 9 214 32 046 2 138 7 432
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 912 119 364 29 916 27 682
XIX. Zobowiązania długoterminowe 101 6 750 23 1 565
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 128 811 77 590 29 893 17 994
XXI. Kapitał własny (119 698) (87 318) (27 778) (20 250)
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (119 698) (87 318) (27 778) (20 250)
XXIII. Kapitał akcyjny 58 610 58 610 13 601 13 592
XXIV. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786
XXV. Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -2,04 -1,49 -0,47 -0,35
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -2,04 -1,49 -0,47 -0,35
XXVIII. Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,04 -1,49 -0,47 -0,35
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,04 -1,49 -0,47 -0,35
Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 810 - 185
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (245) (121) (58) (28)
XXXII. Zysk (strata) brutto (849) (1 013) (199) (232)
XXXIII. Zysk (strata) netto (849) (1 013) (199) (232)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 7 238 - 1 657
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (25 648) - (5 870)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 18 401 - 4 212
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem - (9) - (2)
XXXVIII. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786
XXXIX. Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786
XL. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) (0,02) (0,00) (0,00)
XLI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) (0,02) (0,00) (0,00)
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2017 i 30.09.2016
XLII. Aktywa razem 237 242 55 56
XLIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 735 44 896 10 614 10 412
XLIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 45 640 44 896 10 592 10 412
XLVI. Kapitał własny (45 503) (44 654) (10 560) (10 356)
XLVII. Kapitał akcyjny 58 610 58 610 13 601 13 592
XLVIII. Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786
XLIX. Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,78 -0,76 -0,18 -0,18
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,78 -0,76 -0,18 -0,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 29.09.2017r. 1 EURO = 4,3091 
PLN1.     Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 29.09.2017 r.: 1 EURO = 4,3091
PLNa)       Wartość księgowa na 1 akcję w PLN = kapitał własny w tys.
(stan na 30.09.2017 r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2017 r.
=(119 698)/58 609,786= (2,04) PLNb)      Wartość księgowa na 1 akcję w
EUR = kapitał własny w tys. (stan na 30.09.2017 r.) / liczba akcji w
tys. szt. na 30.09.2017 r. = (87318)/ 58 609,786 = (1,49)
EUR.2.    Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu
będącego średnią arytmetyczną. Sposób wyliczenia:Średni kurs euro  z
miesięcy od stycznia do września: 4,2566


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport KerdosGroup 2017QIII.pdfRaport KerdosGroup 2017QIII.pdf Raport III kwartał 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-15 Gaweł Jarosiński Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki