4,5200 zł
20,86% 0,7800 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_za_I_polrocze_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
JEDNOSTKOWE
I. Aktywa trwałe 9 722,98 10 212,75 2 286,68 2 341,51
II. Wartości niematerialne i prawne 29,59 69,69 6,96 15,98
III. Rzeczowe aktywa trwałe 3 067,68 3 392,08 721,47 777,72
IV. Należności długoterminowe 41,11 46,11 9,67 10,57
V. Inwestycje długoterminowe 3 425,58 2 894,55 805,64 663,64
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 159,02 3 810,31 742,95 873,60
VII. Aktywa obrotowe 31 531,02 20 157,96 7 415,57 4 621,69
VIII. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Należności krótkoterminowe 25 885,47 10 324,42 6 087,83 2 367,12
X. Inwestycje krótkoterminowe 3 819,92 6 670,98 898,38 1 529,48
XI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 825,63 3 162,56 429,36 725,09
XII. Aktywa, razem 41 254,01 30 370,71 9 702,26 6 963,20
XIII. Aktywa netto [kapitał własny] 22 759,77 15 696,63 5 352,72 3 598,82
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 494,23 14 674,09 4 349,54 3 364,38
XV. Rezerwy na zobowiązania 1 736,42 2 014,77 408,38 461,93
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 933,30 2 287,23 454,68 524,40
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 235,05 8 058,16 3 112,66 1 847,52
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 589,47 2 313,93 373,82 530,52
XIX. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 33 390,11 31 710,03 7 786,69 7 479,66
XX. Koszty działalności operacyjnej 29 616,67 28 132,54 6 906,71 6 635,82
XXI. Amortyzacja 549,70 674,34 128,19 159,06
XXII. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 773,44 3 577,49 879,98 843,85
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 765,69 3 815,86 878,17 900,07
XXIV. Przychody finansowe 290,01 323,74 67,63 76,36
XXV. Koszty finansowe 149,14 582,84 34,78 137,48
XXVI. Zysk (strata) brutto 3 906,56 -2 841,66 911,02 -670,28
XXVII. Zysk (strata) netto 3 109,37 -1 942,75 725,12 -458,25
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 518,07 5 080,80 587,22 1 198,44
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 402,32 -248,88 327,03 -58,70
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 468,55 -5 127,52 -575,67 -1 209,46
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 451,85 -295,60 338,58 -69,73
XXXII. Rzeczowe aktywa trwałe 3 124 3 446 726 819
XXXIII. Inwestycje długoterminowe 378 370 88 88
XXXIV. Pozostałe aktywa finansowe 2 775 2 296 645 546
XXXV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 333 2 832 542 673
XXXVI. Aktywa trwałe razem 8 749 9 128 2 034 2 169
XXXVII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności 2 334 1 419 543 337
XXXVIII. Należności z tytułu umów budowlanych 23 607 8 623 5 488 2 049
XXXIX. Pozostałe aktywa finansowe 1 258 3 241 292 770
XL. Rozliczenia międzyokresowe czynne 221 263 51 62
XLI. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 1 610 2 946 374 700
XLII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 969 3 737 690 888
XLIII. Aktywa obrotowe razem 32 022 20 604 7 445 4 896
XLIV. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 256 261
XLV. Kapitał zapasowy 18 565 16 795 4 316 3 991
XLVI. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 3 108 -2 192 723 -521
XLVII. Razem kapitał własny 22 772 15 715 5 294 3 734
XLVIII. Pozostałe zobowiązania finansowe 1 933 2 287 449 543
XLIX. Zobowiązania długoterminowe razem 2 016 2 371 469 563
L. Kredyty w rachunku bieżącym 1 631 0 379 0
LI. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 673 660 156 157
LII. Pozostale zobowiązania finansowe 756 645 176 153
LIII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 510 630 119 150
LIV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania 5 040 3 341 1 172 794
LV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0
LVI. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 5 411 3 687 1 258 876
LVII. Rezerwy krótkoterminowe 290 317 67 75
LVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 672 2 366 389 562
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 15 983 11 646 3 716 2 767
LX. Zobowiązania razem 17 999 14 017 4 185 3 331
LXI. SUMA BILANSOWA 40 771 29 732 9 479 7 065
LXII. Razem przychody z działalności operacyjnej 33 752 31 935 7 853 7 643
LXIII. Razem koszty działalności operacyjnej -29 946 -34 552 -6 968 -8 269
LXIV. Amortyzacja -551 -677 -128 -162
LXV. Pozostałe zyski/straty netto 186 -325 43 -78
LXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 992 -2 942 929 -704
LXVII. Przychody finansowe 49 32 11 8
LXVIII. Koszty finansowe -130 -189 -30 -45
LXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 911 -3 099 910 -742
LXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 109 -2 203 723 -527
LXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 633 4 857 613 1 162
LXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 397 -257 325 -62
LXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -604 -2 121 -141 -508
LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 426 2 479 797 593Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018
r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30
czerwca 2018 roku (4,3616 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku
2018 (4,2395 zł).
Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019
r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 28
czerwca 2019 roku (4,2520 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku
2019 (4,4,2881 zł).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport za I półrocze 2019 .pdfSkonsolidowany Raport za I półrocze 2019 .pdf Skonsolidowany Raport za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Maria Wcisło Prezes Zarządu Maria Wcisło
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.