REKLAMA
WEBINAR

JUJUBEE S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego.

2022-11-30 14:49
publikacja
2022-11-30 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
regulamin_proframu_motywacyjnego_30_11_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2021 z dnia 16 września 2021 r. oraz ESPI nr 4/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego w dniu 18 marca 2021 r. oraz następnie zmienionego w dniu 16 września 2021 r., określającego warunki realizacji Programu Motywacyjnego w latach 2021-2023 oraz w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego.
W ramach podjętych uchwał zmieniono dotychczasową treść § 1, § 2 i § 7 ust. 3 lit. c) Regulaminu Programu Motywacyjnego JUJUBEE S.A. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian został zaprezentowany poniżej:

Dotychczasowa treść § 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
"Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji spółki w okresie od 2021 r. do 2023 r. w 3 (trzech) kolejnych transzach w następujący sposób:
a) Pierwsza transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2020 r.
b) Druga transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2021 r.
c) Trzecia transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później jednak niż do dnia 1 września 2023 roku."

Obecna treść § 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
„Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji spółki w okresie od 2021 r. do 2023 r. w 3 (trzech) kolejnych transzach w następujący sposób:
a) Pierwsza transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
b) Druga transza w terminie do 31 grudnia 2022 r. od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
c) Trzecia transza w terminie do 1 września 2023 r. od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.”

Dotychczasowa treść § 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
„Łączna liczba akcji przeznaczonych do wyemitowania w celu realizacji Programu Motywacyjnego wynosi 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym:
a) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji w ramach pierwszej transzy, o której mowa w par. 1.
b) nie więcej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji w ramach drugiej transzy, o której mowa w par. 1.
c) pozostała w wyniku realizacji transz pierwszej i drugiej liczba akcji w ramach trzeciej transzy, o której mowa w par. 1.
Zastrzega się, iż Spółka nie ma obowiązku wykorzystania całej puli akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego.”

Obecna treść § 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
„Łączna liczba akcji przeznaczonych do wyemitowania w celu realizacji Programu Motywacyjnego wynosi 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym:
a) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji w ramach pierwszej transzy, o której mowa w par. 1.
b) nie więcej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji w ramach drugiej transzy, o której mowa w par. 1.
c) nie więcej niż pozostała w wyniku realizacji transz pierwszej i drugiej liczba akcji z łącznej liczby akcji przeznaczonych do wyemitowania w celu realizacji Programu Motywacyjnego tj. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji tj. różnica pomiędzy sumą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji a sumą dotychczas objętych akcji przez uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego na podstawie umów objęcia akcji w ramach pierwszej oraz drugiej transzy, o których mowa w par. 1.
Zastrzega się, iż Spółka nie ma obowiązku wykorzystania całej puli akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego.”

Dotychczasowa treść § 7 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
„3. W przypadku uzyskania absolutorium każdorazowo przed realizacją każdej z transz, Prezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia akcji na następujących zasadach:
a) w ramach pierwszej transzy – w liczbie 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez Jujubee S.A., za rok obrotowy 2020, zysku netto w wysokości co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
b) w ramach drugiej transzy – w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Jujubee S.A., za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
c) w ramach trzeciej transzy – w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Jujubee S.A., za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).”

Obecna treść § 7 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
„3. W przypadku uzyskania absolutorium każdorazowo przed realizacją każdej z transz, Prezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia akcji na następujących zasadach:
a) w ramach pierwszej transzy – w liczbie 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez Jujubee S.A., za rok obrotowy 2020, zysku netto w wysokości co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
b) w ramach drugiej transzy – w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Jujubee S.A., za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
c) w ramach trzeciej transzy – w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji oraz dodatkowo 5.000 (pięć tysięcy) akcji w przypadku osiągnięcia przez Jujubee S.A., za rok obrotowy 2022, zysku netto w wysokości co najmniej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).”

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje aktualną treść Regulaminu Programu Motywacyjnego uwzględniającą powyższe zmiany.
Załączniki
Plik Opis
regulamin_proframu_motywacyjnego_30_11_2022.pdfregulamin_proframu_motywacyjnego_30_11_2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Michał Stępień Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki