REKLAMA
PIT 2023

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2023-08-25 07:11
publikacja
2023-08-25 07:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKROCONE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_IZOSTAL_S.A._IP2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_IZOSTAL_S.A._IP2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_GK_Izostal_6-2023r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_Izostal_6-2023_3_4-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449 598 664 447 97 463 143 117
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 810 12 374 4 294 2 665
III. Zysk (strata) brutto 8 491 12 699 1 841 2 735
IV. Zysk (strata) netto 6 989 10 132 1 515 2 182
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 964 29 894 25 572 6 439
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 189 -2 256 -908 -486
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110 968 -22 848 -24 055 -4 921
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 2 807 4 790 608 1 032
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,21 0,31 0,05 0,07
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,31 0,05 0,07
XIII. Stan na: 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa razem 523 601 693 232 117 655 147 814
XV. Zobowiązania długoterminowe 40 040 41 818 8 997 8 917
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 236 692 407 605 53 186 86 911
XVII. Kapitał własny 246 869 243 809 55 472 51 986


Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych, skonsolidowany zysk (strata) na akcję zwykłą
oraz skonsolidowany rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą za I
półrocze 2023 r. (I półrocze 2022 r.) przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza. Kurs ten
wyniósł 1 EURO = 4,6130  zł
(1 EURO = 4,6427  zł).
Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.06.2023 roku – 1 EURO = 4,4503 zł (na
31.12.2022 roku - 1 EURO = 4,6899 zł).W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2023.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2023.pdf SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU WRAZ Z PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM IZOSTAL S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2023.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2023.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU
raport z przeglądu GK Izostal 6-2023r.pdfraport z przeglądu GK Izostal 6-2023r.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.
raport z przeglądu Izostal 6-2023 3 4-sig.pdfraport z przeglądu Izostal 6-2023 3 4-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-25 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2023-08-25 MAREK MATHEJA PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki