REKLAMA
PIT 2023

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2023-05-18 07:09
publikacja
2023-05-18 07:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IQSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 303 710 342 798 64 612 73 764
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 509 6 787 2 023 1 460
III. Zysk (strata) brutto 5 143 5 305 1 094 1 142
IV. Zysk (strata) netto 4 115 4 163 875 896
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 986 -25 437 8 932 -5 474
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 171 -1 269 -462 -273
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 329 27 397 -6 878 5 895
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 7 486 691 1 593 149
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,13 0,13 0,03 0,03
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,13 0,03 0,03
XIII. Stan na: 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa razem 646 969 693 232 138 374 147 814
XV. Zobowiązania długoterminowe 41 146 41 818 8 800 8 917
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 357 899 407 605 76 548 86 911
XVII. Kapitał własny 247 924 243 809 53 026 51 986


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:


pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego
zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku
(strata) na akcję zwykłą za pierwszy kwartał 2023 r. (pierwszy kwartał
2022 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,7005
zł (1 EURO = 4,6472 zł).


pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.03.2023 roku - 1 EURO = 4,6755 zł (na
31.12.2022 roku - 1 EURO = 4,6899 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT IQSr2023.pdfRAPORT IQSr2023.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2023-05-18 MAREK MATHEJA PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki