REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-05-19 07:12
publikacja
2022-05-19 07:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IQSr2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 342 798 255 724 73 764 55 931
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 787 7 762 1 460 1 698
III. Zysk (strata) brutto 5 305 6 699 1 142 1 465
IV. Zysk (strata) netto 4 163 5 413 896 1 184
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 437 37 752 -5 474 8 257
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 269 -2 745 -273 -600
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 397 -32 940 5 895 -7 205
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 691 2 067 149 452
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,13 0,17 0,03 0,04
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,17 0,03 0,04
XIII. Stan na: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa razem 704 843 720 184 151 498 156 582
XV. Zobowiązania długoterminowe 38 837 39 448 8 348 8 577
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 436 637 455 530 93 850 99 041
XVII. Kapitał własny 229 369 225 206 49 300 48 964


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego
zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku
(strata) na akcję zwykłą za pierwszy kwartał 2022 r. (pierwszy kwartał
2021 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,6472 zł (1
EURO = 4,5721 zł). pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten
wyniósł na 31.03.2022 roku - 1 EURO = 4,6525 zł (na 31.12.2021 roku - 1
EURO =  4,5994 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT IQSr2022.pdfRAPORT IQSr2022.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-05-19 MAREK MATHEJA PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki