REKLAMA

IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

2021-01-27 18:37
publikacja
2021-01-27 18:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IZOBLOK_Raport_polroczny_skonsolidowany_1H_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_IZOBLOK_SA_1H_2020_21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_IZOBLOK_1H_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK 01.05.2020 r - 31.10.2020 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2020 r - 31.10.2020 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r.
II. Przychody netto ze sprzedaży 85 078 103 298 19 001 23 972
III. Zysk (strata) ze sprzedaży -5 061 1 203 -1 130 279
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 583 3 602 -1 024 836
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 178 3 244 -1 380 753
VI. Zysk (strata) netto -5 370 2 693 -1 199 625
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 656 18 538 -593 4 302
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 047 -1 217 -680 -282
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 387 -14 123 -756 -3 278
X. Przepływy pieniężne netto – razem -9 090 3 198 -2 030 742
XI. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -4,24 2,13 -0,95 0,49
XIII. Stan na dzień 31.10.2020 Stan na dzień 30.04.2020 Stan na dzień 31.10.2020 Stan na dzień 30.04.2020
XIV. Aktywa/Pasywa razem 201 739 192 630 43 678 42 407
XV. Aktywa trwałe 119 889 124 649 25 957 27 441
XVI. Aktywa obrotowe 81 850 67 981 17 721 14 966
XVII. Kapitał własny 103 692 108 067 22 450 23 791
XVIII. Zobowiązania razem 98 047 84 563 21 228 18 616
XIX. Zobowiązania długoterminowe 53 693 59 014 11 625 12 992
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 44 354 25 549 9 603 5 625
XXI. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 81,84 85,29 17,72 18,78
XXIII. Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2020 r - 31.10.2020 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2020 r - 31.10.2020 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r.
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 46 966 50 201 10 489 11 650
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 996 12 153 2 009 2 820
XXVI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 721 5 631 608 1 307
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 858 6 580 638 1 527
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 305 6 289 291 1 459
XXIX. Zysk (strata) netto 966 4 991 216 1 158
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 121 15 534 250 3 605
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 711 -434 -382 -101
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 470 -13 068 -552 -3 033
XXXIII. Przepływy pieniężne netto – razem -3 060 2 031 -683 471
XXXIV. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,76 3,94 0,17 0,91
XXXVI. Stan na dzień 31.10.2020 Stan na dzień 30.04.2020 Stan na dzień 31.10.2020 Stan na dzień 30.04.2020
XXXVII. Aktywa/Pasywa razem 196 611 185 863 42 568 40 917
XXXVIII. Aktywa trwałe 146 538 147 478 31 726 32 467
XXXIX. Aktywa obrotowe 50 073 38 385 10 841 8 450
XL. Kapitał własny 126 908 125 941 27 476 27 726
XLI. Zobowiązania razem 69 704 59 922 15 091 13 192
XLII. Zobowiązania długoterminowe 41 356 45 049 8 954 9 917
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 348 14 874 6 138 3 274
XLIV. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 100,16 99,40 21,69 21,88


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.10.2020 r.
oraz 30.04.2020 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób:
pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z
kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego, czyli na dzień 31.10.2020 r. kurs ten wyniósł 4,6188
PLN/EURO na dzień 30.04.2020 kurs wyniósł 4,5424 PLN/EURO. Dane ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z
każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.10.2020 r. wyniósł
4,4777 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.10.2019 r. wyniósł 4,3091
PLN/EURO


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2020_2021.pdfGK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2020_2021.pdf GK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2020_2021
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2020_21.pdfRaport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2020_21.pdf Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2020_21
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2020_2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2020_2021.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2020_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki