REKLAMA

IQ PARTNERS S.A.: wyniki finansowe

2019-09-18 17:49
publikacja
2019-09-18 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IQP_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_srodroczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 199 219 46 52
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 002) (1 015) (467) (239)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 698) 366 (396) 86
IV. Zysk (strata) netto (1 527) 211 (356) 50
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (258) (671) (60) (158)
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 502 124 117 29
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (301) 520 (70) 123
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (57) (27) (13) (6)
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0678 0,0094 -0,0158 0,0022
na 30.06.2019 na 31.12.2018 na 30.06.2019 na 31.12.2018
XI. Aktywa trwałe 1 993 2 101 469 489
XII. Aktywa obrotowe 9 393 12 127 2 209 2 820
XIII. Aktywa, razem 11 386 14 228 2 678 3 309
XIV. Zobowiązania długoterminowe 853 990 201 230
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 312 5 626 1 014 1 308
XVI. Kapitał własny 6 221 7 612 1 463 1 770
XVII. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 257 5 198
XVIII. Pasywa, razem 11 386 14 228 2 678 3 309
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,2783 0,3405 0,0655 0,0792
Wybrane dane finansowe jednostkowe sprawozdania finansowego
półrocze/2019 półrocze/2018 półrocze/2019 półrocze/2018
XX. Przychody ze sprzedaży 85 85 20 20
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (390) (480) (91) (113)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 253) (840) (292) (198)
XXIII. Zysk (strata) netto (1 164) (1 126) (271) (266)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (319) (217) (74) (51)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - - -
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 314 216 73 51
XXVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5) (1) (1) (0)
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
XXIX. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0521 -0,0504 -0,0121 -0,0119
na 30.06.2019 na 31.12.2018 na 30.06.2019 na 31.12.2018
XXX. Aktywa trwałe 14 059 14 746 3 306 3 429
XXXI. Aktywa obrotowe 39 77 9 18
XXXII. Aktywa, razem 14 098 14 823 3 316 3 447
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 022 6 583 1 651 1 531
XXXV. Kapitał własny 7 076 8 240 1 664 1 916
XXXVI. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 257 5 198
XXXVII. Pasywa, razem 14 098 14 823 3 316 3 447
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3166 0,3686 0,0744 0,0857


Poniżej zostały przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia
wybranych pozycji finansowych:I półrocze 2019: średni kurs w okresie
4,2880, kurs na ostatni dzień okresu: 4,2520;I półrocze 2018:
średni kurs w okresie: 4,2395, kurs na ostatni dzień okresu: 4,3616.Wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.Dane
dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:-
na dzień 31.12.2018 r. - kurs 1 euro wynosił 4,3000 zł,-
na dzień 30.06.2019 r. - kurs 1 euro wynosił 4,2520 zł.Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01.06.2018r.
wynosił 1 euro = 4,2395 zł,- kurs średni w okresie
01.06.2019r. wynosił 1 euro = 4,2880 zł.Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IQP_Rozszerzony skonsolidowany raport srodroczny 2019.pdfIQP_Rozszerzony skonsolidowany raport srodroczny 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-09-18 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki