0,1800 zł
-13,46% -0,0280 zł
IQ Partners SA (IQP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_IQ_Partners_S.A._za_I_kwartal_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 23 21 5 5
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (540) (492) (126) (118)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (650) 20 (151) 5
IV. Zysk (strata) netto (471) 39 (110) 9
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (463) (10) (108) (2)
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 892 134 208 32
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (425) (18) (99) (4)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 106 1 25
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk/strata na akcje w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0209 0,0017 -0,0049 0,0004
na 31.03.2019 na 31.12.2018 na 31.03.2019 na 31.12.2018
XI. Aktywa trwałe 2 730 2 101 635 489
XII. Aktywa obrotowe 12 502 12 127 2 907 2 820
XIII. Aktywa, razem 15 232 14 228 3 541 3 309
XIV. Zobowiązania długoterminowe 301 990 70 230
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 480 5 626 1 274 1 308
XVI. Kapitał własny 9 451 7 612 2 197 1 770
XVII. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 197 5 198
XVIII. Pasywa, razem 15 232 14 228 3 541 3 309
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,4228 0,3405 0,0983 0,0792
Wybrane jednostkowe dane finansowe 01-03.2019 01-03.2018 01-03.2019 01-03.2018
XX. Przychody ze sprzedaży 43 42 10 10
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (196) (192) (46) (46)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 337 381 78 91
XXIII. Zysk (strata) netto 290 272 67 65
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (77) (91) (18) (22)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - - -
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 80 90 19 22
XXVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 (1) 1 (0)
XXVIII. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
XXIX. Zysk/strata na akcje w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) 0,0130 0,0122 0,0030 0,0029
na 31.03.2019 na 31.12.2018 na 31.03.2019 na 31.12.2018
XXX. Aktywa trwałe 15 274 14 746 3 551 3 429
XXXI. Aktywa obrotowe 60 77 14 18
XXXII. Aktywa, razem 15 334 14 823 3 565 3 447
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 804 6 583 1 582 1 531
XXXV. Kapitał własny 8 530 8 240 1 983 1 916
XXXVI. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 197 5 198
XXXVII. Pasywa, razem 15 334 14 823 3 565 3 447
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3816 0,3686 0,0887 0,0857


Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w skróconych
sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2019 roku. Poniżej zostały
przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji
finansowych:- I kwartał 2019: średni kurs w okresie 4,2978, kurs na
ostatni dzień okresu 4,3013;- I kwartał 2018: średni kurs w
okresie 4,1784, kurs na ostatni dzień okresu 4,2085.Wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczenia.Dane
dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:-
na dzień 31.12.2018r. - kurs 1 euro wynosił 4,3000 zł.-
na dzień 31.03.2019r. - kurs 1 euro wynosił 4,3013 zł.Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01-03.2018r.
wynosił 1 euro = 4,1784 zł.- kurs średni w okresie
01-03.2019r. wynosił 1 euro = 4,2978 zł.Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za I kwartał 2019r.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za I kwartał 2019r.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za I kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-05-15 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.