REKLAMA

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

2021-02-15 18:26
publikacja
2021-02-15 18:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POL-IFC_raport_polroczny_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ANG/static/att/emitent/2021-02/POL-IFC_raport_polroczny_2020_2021_202102150662657791.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 191
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 221
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 154
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -8 128
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 -152
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 -24
VIII. Aktywa razem* 4 621 4 620
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 3 6
X. Kapitał zakładowy* 10 511 2 102
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 105 111 804 105 111 804
XII. Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,04 0,04


*Dane na 30.06.2020
w okresie porównywalnym


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
POL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdfPOL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdf
ANG_POL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdfANG_POL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-15 Damian Patrowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki