REKLAMA

INTROL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-16 17:08
publikacja
2020-11-16 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IIIkw2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 319 200 304 987 71 860 70 786
II. Zysk z działalności operacyjnej 19 682 6 272 4 431 1 456
III. Zysk brutto 16 708 5 084 3 761 1 180
IV. Zysk netto 14 962 3 265 3 368 758
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 14 439 4 464 3 251 1 036
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 911 (18 657) 3 807 (4 330)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 323) (7 870) (523) (1 827)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 770) 12 781 (1 974) 2 966
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 818 (13 745) 1 310 (3 190)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 138 800 26 138 800 26 138 800 26 138 800
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 138 800 26 138 800 26 138 800 26 138 800
XII. Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,17 0,12 0,04
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,17 0,12 0,04
30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIV. Aktywa, razem 362 868 400 939 80 160 94 150
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 221 839 269 882 49 006 63 375
XVI. Zobowiązania długoterminowe 82 587 85 480 18 244 20 073
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 139 252 184 402 30 762 43 302
XVIII. Kapitał własny 141 029 131 057 31 154 30 775
XIX. Kapitał podstawowy 5 228 5 228 1 155 1 228
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,40 5,01 1,19 1,18
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,40 5,01 1,19 1,18
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 140 4 928 1 382 1 144
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 652 (478) 147 (111)
XXIV. Zysk brutto 3 478 10 040 783 2 330
XXV. Zysk netto 4 605 10 814 1 037 2 510
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 503 477 338 111
XXVII. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 13 487 1 740 3 036 404
XXVIII. Przepływy pienięzne netto z z działalności finansowej (5 629) (1 023) (1 267) (237)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 9 361 1 194 2 107 277
XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 138 800 26 138 800 26 138 800 26 138 800
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 138 800 26 138 800 26 138 800 26 138 800
XXXII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,18 0,41 0,04 0,09
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,18 0,41 0,04 0,09
30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa, razem 146 049 146 035 32 263 34 293
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 173 40 324 7 991 9 469
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 26 287 29 805 5 807 6 999
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 886 10 519 2 184 2 470
XXXVIII. Kapitał własny 109 876 105 711 24 272 24 824
XXXIX. Kapitał podstawowy 5 228 5 228 1 155 1 228
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,20 3,97 0,93 0,93
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,20 3,97 0,93 0,93
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IIIkw2020-sig-sig.pdfIIIkw2020-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy INTROL za I-III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2020-11-16 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki