REKLAMA
WAŻNE

INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

2023-08-30 17:37
publikacja
2023-08-30 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 026 56 973 9 507 12 284
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 452 -2 308 -2 089 -498
III. Zysk (strata) brutto -10 206 -2 943 -2 255 -634
IV. Zysk (strata) netto -10 206 -2 943 -2 255 -634
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 790 -12 180 -1 058 -2 626
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -304 -1 875 -67 -404
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 733 12 239 1 267 2 639
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 639 -1 816 141 -392
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 057 121 320 25 404 25 948
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 133 834 131 891 30 073 28 209
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 043 9 444 684 2 020
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 113 117 126 28 113 25 051
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -20 777 -10 571 -4 669 -2 261
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 413 3 413 767 730
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 496 979 88 496 979 34 130 700 88 496 979
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 -0,14 -0,03 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,12 -0,14 -0,03 -0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,23 -0,12 -0,05 -0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,23 -0,12 -0,05 -0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">W raporcie za okres od 01.04.2023 r. do
30.06.2023 r. użyto następujące kursy EUR:</font><br/>Pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP
na dzień 30.06.2023 r. (1 EUR = 4,4503 zł), na dzień 31.03.2023 r. (1
EUR = 4,6755 zł).<br/>Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiacego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego.
Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023
r. wynosi 4,5256 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2022 r. wynosi 4,6381 zł
za 1 EUR.
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
w tys.
stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 60 812 61 986 62 448
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 919 3 086 1 703
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 265 44 540 50 880
3. Należności długoterminowe 5 363 5 363 3 001
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 5 363 5 363 3 001
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 264 8 264 6 863
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 264 8 264 6 863
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 59 133 59 334 60 746
1. Zapasy 52 582 53 138 51 755
2. Należności krótkoterminowe 3 596 3 008 5 055
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 3 596 3 008 5 055
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 255 616 1 084
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 255 616 1 084
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 255 616 1 084
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 700 2 572 2 853
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy -6 887
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 113 057 121 320 123 194
PASYWA
I. Kapitał własny -20 777 -10 571 166
1. Kapitał zakładowy 3 413 3 413 3 413
2. Kapitał zapasowy 1 136 1 136 1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 119 -2 319 -1 440
4. Zysk (strata) netto -10 206 -12 801 -2 943
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 834 131 891 123 028
1. Rezerwy na zobowiązania 1 887 1 438 1 836
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 019 1 019 1 003
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 419 419 333
długoterminowa
a) krótkoterminowa 419 419 333
1.3. Pozostałe rezerwy 448 500
długoterminowe
a) krótkoterminowe 448 500
2. Zobowiązania długoterminowe 3 043 9 444 42 366
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 043 9 444 42 366
3. Zobowiązania krótkoterminowe 125 113 117 126 74 668
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 124 937 116 940 74 528
3.2. Fundusze specjalne 176 186 141
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 791 3 883 4 158
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 791 3 883 4 158
a) długoterminowe 3 425 3 516 3 791
b) krótkoterminowe 367 367 367
P a s y w a r a z e m 113 057 121 320 123 194
Wartość księgowa -20 777 -10 571 166
Liczba akcji (w szt.) 88 496 979 88 496 979 34 130 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,23 -0,01 0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 88 496 979 88 496 979 34 130 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,23 -0,12 0,01
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoBodyText">
<span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif">Liczba
akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje
serii akcji. </font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">W
celu</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block">
ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1)
Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR
= 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.</span></font><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">Biorąc</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block">
pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na
PLN wyniesie 46.755.000 PLN,<br style="display: inline-block">co pozwoli
objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego.
Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić
88.496.979.</span></font>
</p>
</body>
</html>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 10 375 10 370 10 292
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 375 10 370 10 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń 10 375 10 370 10 292
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 10 375 10 370 10 292
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 026 56 973
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 315 261
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42 711 56 712
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 743 35 792
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 283 21 181
IV. Koszty sprzedaży 23 352 22 382
V. Koszty ogólnego zarządu 1 946 1 923
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -10 015 -3 124
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 206 1 342
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25
2. Dotacje 92 92
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 362 200
4. Inne przychody operacyjne 727 1 050
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 643 526
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 643 526
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 452 -2 308
X. Przychody finansowe 2 2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe 755 637
1. Odsetki w tym: 507 465
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 248 172
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -10 206 -2 943
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto -10 206 -2 943
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -10 206 -2 943
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 88 496 979 34 130 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,12 -0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 88 496 979 34 130 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,12 -0,09
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoBodyText">
<span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif">Liczba
akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje
serii akcji. </font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">W
celu</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block">
ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1)
Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR
= 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.</span></font><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">Biorąc</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block">
pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na
PLN wyniesie 46.755.000 PLN,<br style="display: inline-block">co pozwoli
objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego.
Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić
88.496.979.</span></font>
</p>
</body>
</html>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -10 571 3 109 3 109
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -879
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -10 571 2 230 3 109
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 413 3 413
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 413 3 413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 136 1 136 1 136
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 136 1 136 1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15 120 -1 440 -1 440
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -879
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 120 2 319 1 440
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 120 2 319 1 440
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 120 2 319 1 440
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 120 -2 319 -1 440
Wynik netto
zysk netto
a) strata netto -10 206 -12 801 -2 943
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -20 777 -10 571 166
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -20 777 -10 571 166
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -10 206 -2 943
II. Korekty razem 5 417 -9 237
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 639 1 629
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 500 462
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -240
4. Zmiana stanu rezerw 448 178
5. Zmiana stanu zapasów 555 -5 664
6. Zmiana stanu należności 588 -176
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 321 -7 562
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 781 1 896
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 790 -12 180
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 43 2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 2 2
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 2 2
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 347 1 877
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 347 1 877
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -304 -1 875
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 354 16 636
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 887
2. Kredyty i pożyczki 2 467 16 636
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 3 620 4 397
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 119 3 932
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 501 465
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 733 12 239
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 639 -1 816
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 639 -1 816
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 616 2 900
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 255 1 084
o ograniczonej możliwości dysponowania
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdfINFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki