REKLAMA

INTERCARS: wyniki finansowe

2019-11-15 17:42
publikacja
2019-11-15 17:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2019_Inter_Cars.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 490 826 5 822 322 1 506 481 1 368 831
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 263 215 249 241 61 091 58 597
III. Zysk (strata) brutto 217 665 216 494 50 519 50 898
IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 181 260 180 389 42 069 42 410
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 335 597 (82 812) 77 890 (19 469)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 159) (73 078) (9 553) (17 181)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (259 937) 124 412 (60 330) 29 249
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 34 500 (31 478) 8 007 (7 401)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,79 12,73 2,97 2,99
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,79 12,73 2,97 2,99
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
XI. Aktywa, razem 4 686 749 3 943 261 1 071 600 917 037
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 678 599 2 114 088 612 447 491 648
XIII. Zobowiązania długoterminowe 824 211 563 062 188 451 130 945
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 854 388 1 551 026 423 996 360 704
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 008 150 1 829 173 459 153 425 389
XVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 479 6 590
XVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 141,74 129,11 32,41 30,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 141,74 129,11 32,41 30,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,71 0,71 0,17 0,17
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 718 868 4 381 821 1 095 221 1 030 168
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 112 007 49 523 25 996 11 643
XXIII. Zysk (strata) brutto 166 756 202 658 38 703 47 645
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 147 816 198 678 34 307 46 709
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 119 998 (303 253) 27 851 (71 295)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 109 033 151 500 25 306 35 618
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230 173) 149 233 (53 422) 35 085
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 143) (2 521) (265) (592)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,43 14,02 2,42 3,30
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,43 14,02 2,42 3,30
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
XXXI. Aktywa, razem 3 841 848 3 443 148 878 418 800 732
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 281 121 2 020 178 521 566 469 809
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 606 263 521 439 138 619 121 265
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 674 858 1 498 739 382 947 348 544
XXXV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 1 560 727 1 422 970 356 852 330 923
XXXVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 479 6 590
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 3 357 529
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 110,16 100,43 25,19 23,36
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 110,16 100,43 25,19 23,36
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,71 0,71 0,17 0,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_3_2019 Inter Cars.pdfQSr_3_2019 Inter Cars.pdf Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 3 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki