REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.

2020-07-09 18:08
publikacja
2020-07-09 18:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_z_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1 – 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 roku, poz. 757, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 05 sierpnia 2020 roku, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, w budynku Zebra Tower, 12 piętro, Sala Odlotów.
Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTELIWISE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zarząd Spółki InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (02-605), przy ul. Ursynowskiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297672 o kapitale zakładowym w wysokości 685.891,50zł, REGON 140000046, NIP 5252323343 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 05 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, w budynku Zebra Tower, 12 piętro, Sala Odlotów, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpóźniej w dniu 14 lipca 2020 roku i akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [email protected] Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.
Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

6. Informacja o zasadach rejestracji akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu
Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Informacja o dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 1 kodeksu spółek handlowych.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 20 lipca 2020 roku.

8. Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariusza dokonuje się zgodnie z art. 4063 § 2 i następne kodeksu spółek handlowych.
9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dokumentacja będzie również dostępna na stronie internetowej Spółki.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.inteliwise.pl.

11. Wskazanie planowanych zmian w treści Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść art. 17 Statutu Spółki
1. W przypadku Zarządu składającego się z więcej, niż 1 (jednego) członka Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważnieni są:
1)dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; lub
2)jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; lub
3)dwaj prokurenci działający łącznie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważniony jest jedyny członek Zarządu.
3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju, może zostać ustanowiony pełnomocnik umocowany do działania samodzielnie lub wspólnie z osobą, o której mowa w ustępie 1. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone.

Proponowana nowa treść art. 17 Statutu Spółki
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu.
3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocnika (lub pełnomocników) działających samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone.

Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.

Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki
Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.

Dotychczasowa treść art. 21 ust. 1 Statutu Spółki
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres lat pięciu (kadencja).

Proponowana nowa treść art. 21 ust. 1 Statutu Spółki
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

Dotychczasowa treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki
Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Proponowana nowa treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki
Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 niniejszego Statutu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść art. 31 Statutu Spółki
1.Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej 3 (trzej) z nich muszą być obecni, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.
2.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w drodze konferencji telefonicznej lub w obecności członków w miejscu określonym dla posiedzenia. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu i głosować przez telefon, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia telefonicznego, jeżeli zostanie o to poproszony. Jeżeli połączenie telefoniczne któregokolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszone do czasu przywrócenia połączenia telefonicznego. Głosowanie na jakimkolwiek posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył i głosował za pomocą telefonu, zostanie potwierdzone w formie pisemnej i w trybie obiegowym rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

Proponowana nowa treść art. 31 Statutu Spółki
1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregokolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszone do czasu przywrócenia połączenia. W takim przypadku podpis pod protokołem i pod uchwałami w imieniu członka biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Dotychczasowa treść art. 48 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie.

Proponowana treść art. 48 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie. Udziału w Walnym Zgromadzeniu nie można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dotychczasowa treść art. 49 Statutu Spółki
Do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

Proponowana nowa treść art. 49 Statutu Spółki
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd InteliWISE S.A.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwal ZWZ
3_Pełnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZ.pdf3_Pełnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ
4_Pełnomocnictwo_osoba_prawna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo_osoba_prawna ZWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ
5_Formularz do wykonywania prawa głosu z akcji.pdf5_Formularz do wykonywania prawa głosu z akcji.pdf Formularz do wykonania prawa głosu z akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki