REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

INPOST S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2017-07-21 11:32
publikacja
2017-07-21 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-21
Skrócona nazwa emitenta
INPOST S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd InPost S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 20 lipca 2017 r., działając na podstawie § 17 pkt k) statutu Spółki oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru biegłego rewidenta wyznaczonego do przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta.

Podmiotem tym jest spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339379 („Audytor”).

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania zlecenia na przegląd sprawozdań finansowych Spółki za następujące lata obrotowe:
1)Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017,
2)Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018,
3)Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Audytora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-21 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-07-21 Sebastian Anioł Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki