REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INFOSCAN S.A.: Uzgodnienie podstawowych założeń i warunków współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.

2021-11-30 22:27
publikacja
2021-11-30 22:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Uzgodnienie podstawowych założeń i warunków współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Infoscan”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2021 w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy z Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. oraz GMZ.CO sp. z o.o., oraz raportu bieżącego ESPI nr 45/2021 w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych oraz przyjęcia strategii rozwoju na lata 2021-2025, niniejszym informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 r. doszło do uzgodnienia i podpisania pomiędzy Infoscan oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie („GMZ”) i GMZ.CO sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie („GMZ.CO”) dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o. („Termsheet”).

Na mocy Termsheet strony ustaliły następujące cele inwestycyjne:
- osiągnięcie struktury udziałowców GMZ.CO, w której Infoscan będzie posiadał 30% udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO. („Cel Inwestycji I”),
- przejęcie GMZ.CO przez Infoscan i zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan albo nabycie przez Infoscan wszystkich udziałów w GMZ.CO i – w zamian za nabywane udziały – zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan („Cel Inwestycji II”).

Zgodnie z Termsheet wartość inwestycji, tj. nabycia lub objęcia 30% udziałów w GMZ.CO przez Infoscan w związku z realizacją Celu Inwestycji I ustalono na 4.500.000 zł, przy czym wartość inwestycji może za zgodą Infoscan oraz GMZ.CO ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu, w zależności od wyniku audytu, o nie więcej niż 15% („Wartość Inwestycji”).

Strony postanowiły, iż realizacja Celu Inwestycyjnego I przebiegała będzie w następujących etapach:
1. Do 10 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 162.800,00 zł do kwoty 1.114.500,00 zł poprzez utworzenie 9.517 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, wyłączenia prawa poboru i zaoferowaniu nowoutworzonych udziałów do objęcia niektórym spośród dotychczasowych udziałowców.
2. Do 31 grudnia 2021 r. Infoscan (lub osoby przez Infoscan wskazane i upoważnione) przeprowadzi na własny koszt i ryzyko audyt w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej GMZ.CO oraz GMZ.
3. W terminie do 31 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.320.826,70 zł do kwoty 3.962.480,10 zł poprzez emisję 26.416.534 nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z terminem zamknięcia subskrypcji wyznaczonym nie później niż na dzień 31 marca 2022 r.
4. W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Infoscan nabędzie od dotychczasowych udziałowców lub obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO 3943 udziałów.

Osiągnięcie przez Infoscan stanu posiadania 3943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO może nastąpić poprzez:
a) nabycie od dotychczasowych udziałowców od 0 do 3943 udziałów za cenę odpowiadającą Wartości Inwestycji lub
b) objęciu do 3943 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i pokryciu ich wkładem pieniężnym za cenę odpowiadającą Wartości Inwestycji
- przy czym w każdym wypadku, po realizacji Celu Inwestycyjnego I, Infoscan posiadał będzie 3943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO, a kwota wydatkowana przez Infoscan na nabycie lub objęcie tych udziałów nie przekroczy Wartości Inwestycji.

Po zrealizowaniu Celu Inwestycyjnego I, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia Infoscan w Rejestrze Przedsiębiorców jako udziałowca GMZ.CO posiadającego 3943 udziałów w GMZ.CO, Infoscan oraz GMZ.CO deklarują, iż przystąpią do negocjacji zmierzających do osiągnięcia Celu Inwestycyjnego II.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Kamil Gaworecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki