IMS S.A.: wyniki finansowe

2020-05-20 19:30
publikacja
2020-05-20 19:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_IMS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_IMS_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorzcej_IMS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 45 530 44 610 10 584 10 455
II. EBIT 11 957 12 085 2 780 2 832
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 17 368 16 372 4 037 3 837
IV. Zysk netto za rok obrotowy 8 102 9 274 1 883 2 173
V. Zysk na akcję (gr na akcję) 25 29 6 7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 668 14 607 3 410 3 423
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 697) (5 064) (859) (1 187)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 246) (15 661) (2 614) (3 670)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (275) (6 118) (64) (1 434)
X. Na 31.12.2019 Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 Na 31.12.2018
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 11 400 11 072 2 677 2 575
XII. Należności krótkoterminowe 12 072 12 736 2 835 2 962
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158 433 37 101
XIV. Kapitał własny 17 266 16 186 4 054 3 764
XV. Zobowiązania długoterminowe 12 021 12 907 2 823 3 002
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 18 312 15 087 4 300 3 509


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR obowiązującego
na 31.12.2019 r. - 4,2585 PLN/EUR i dane porównawcze na 31.12.2018 r. -
4,3000 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego,
tj. za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2019 r. - 4,3018 PLN/EUR i
dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2018 r. -
4,2669 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS '19.pdfRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS '19.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS S.A. za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Zarządu IMS '19.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu IMS '19.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności IMS S.A. w 2019 roku
Oświadczenia Zarządu IMS 2019.pdfOświadczenia Zarządu IMS 2019.pdf Oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie z badania SF IMS SA 2019.pdfSprawozdanie z badania SF IMS SA 2019.pdf Sprawozdanie z badania za 2019 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2019.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2019.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok
List Prezesa Zarządu IMS '19.pdfList Prezesa Zarządu IMS '19.pdf List Prezesa Zarządu IMS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2020-05-20 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Michał Przewuski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki