HYDROTOR: wyniki finansowe

2019-05-31 17:39
publikacja
2019-05-31 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozd_Finans_GK_Hydrotor_za_2018_kor.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HT_i_GK_2018_kor.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_niefinansowe_Grupy_Kapitalowej_Hydrotor_2018_r..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Opina_Hydrotor_Grupa_2018_w_3-sig.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Hydrotor_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadz_Komitet_Audytu_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 953 98 789 26 706 23 273
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 682 10 395 2 035 2 449
III. Zysk (strata) brutto 8 602 9 318 2 016 2 195
IV. Zysk (strata) netto 6 739 7 507 1 579 1 769
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 305 11 198 2 397 2 685
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 816) (4 400) (1 818,0) (1 055,0)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 382) (5 773) (1 484,0) (1 384,0)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 893) 1 025 (905,0) 246,0
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,81 3,13 0,66 0,74
X. Aktywa, razem 105 041 102 740 24 428 24 633
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 322 38 923 8 214 9 332
XII. Zobowiązania długoterminowe 17 930 18 787 4 170 4 504
XIII. w tym dotacje długoterminowe 11 786 12 770 2 741 3 062
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 392 20 136 4 045 4 828
XV. w tym dotacje krótkoterminowe 1 635 1 529 380 367
XVI. Kapitał własny 90 698 88 759 21 093 21 281
XVII. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 116 1 150
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,82 37,01 8,79 8,87
XX. Wartość księgowa na jedną akcję dla akcjonariuszy podmiotu dominujacego(w zł/EUR) 37,76 36,96 8,78 8,86
XXI. EBITDA 14 866 16 455 3 457,00 3 945,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 2019-05-31 o treści:


Zarząd
PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu informacji przekazanych w
rocznych raportach okresowych jednostkowych i skonsolidowanych.Raport
uległ zmianie w następującym zakresie:1.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w części dotyczącej
oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do
działania Komitetu Audytu tj. wskazanie osób z imienia i nazwiska
spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, ze wskazaniem sposobu ich
nabycia. Oświadczenie zostało uzupełnione o ilość posiedzeń Komitetu
Audytu w 2018 roku oraz wskazano na opracowaną politykę wyboru firmy
audytorskiej i omówiono świadczenie usług dodatkowych przez firmę
audytorską,2.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o udziale odbiorcy, 
który
osiągnął co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem i dostawcy,  który
osiągnął co najmniej 10% udział w dostawach, z wskazaniem ich nazwy oraz
określeniem formalnych powiązań z emitentem,3.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o wskaźnik długu netto,4.       
uzupełnienia
Sprawozdania finansowego PHS Hydrotor S.A. w nocie 44 o dane dotyczące
wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,5.       
uzupełnienia
Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Hydrotor. w nocie 45 o dane
dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla
poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń z
tytułu pełnienia innych obowiązków w Spółkach córkach Grupy,6.       
nowych
sprawozdań  Biegłego
Rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

Pozostałe dokumenty
i dane zawarte w jednostkowym
i skonsolidowanym raporcie rocznym
za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie
uległy zmianie.

Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozd Finans GK Hydrotor za 2018 kor.pdfSkonsolidowane Sprawozd Finans GK Hydrotor za 2018 kor.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2018 r. z całkowitych dochodów, sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, zmian w kapitale, dodatkowe informacje w tym wybrane dane finansowe, zasady rachunkowości, noty objaśniające
Sprawozdanie z działalnosci HT i GK 2018 kor.pdfSprawozdanie z działalnosci HT i GK 2018 kor.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Hydrotor SA i Grupy Kapitałowej za 2018 r. List Prezesa Zarządu, oświadczenie o rzetelności; oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.
Oświadczenie niefinansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor 2018 r..pdfOświadczenie niefinansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor 2018 r..pdf oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Opina Hydrotor Grupa 2018 w 3-sig.pdfOpina Hydrotor Grupa 2018 w 3-sig.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotor 2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotor 2018.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej; Informacja dot. wyboru biegłego rewidenta, ocena odnośnie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadz Komitet Audytu 2018.pdfOświadczenie Rady Nadz Komitet Audytu 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. przepisów związanych z Komitetem audytu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2019-05-31 Wiesław Wruck Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Marek Kozłowski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki