HELIO S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 07:43
publikacja
2019-05-30 07:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q_2018_3-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 367 149 873 31 281 35 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 574 14 657 1 763 3 473
III. Zysk (strata) brutto 6 726 13 765 1 566 3 261
IV. Zysk (strata) netto 5 494 11 103 1 279 2 631
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -853 -4 590 -199 -1 087
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 530 -2 065 -1 055 -489
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 047 6 895 1 175 1 634
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -336 240 -78 57
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 357 97 178 25 889 22 282
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 064 20 380 6 757 4 673
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 675 6 275 1 087 1 439
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 857 13 463 5 546 3 087
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 293 76 798 19 132 17 608
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 581 573
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,10 2,22 0,26 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,46 15,36 3,83 3,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30
czerwca 2019 r.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 943 34 203 31 982 31 866
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 81 28 39 33
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 099 33 446 31 310 31 344
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 763 729 633 489
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 763 729 633 489
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 76 414 80 707 65 196 80 178
1. Zapasy 56 151 55 973 50 432 50 593
2. Należności krótkoterminowe 19 021 24 028 13 324 27 329
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 19 021 24 028 13 324 27 329
3. Inwestycje krótkoterminowe 694 597 1 030 1 694
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 694 597 1 030 1 694
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 694 597 1 030 1 694
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 548 109 410 562
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 111 357 114 910 97 178 112 044
PASYWA
I. Kapitał własny 82 293 81 258 76 798 76 827
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 74 299 74 299 63 224 63 224
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 5 494 4 459 11 074 11 103
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 064 33 652 20 380 35 217
1. Rezerwy na zobowiązania 532 915 642 1 224
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 44 53 64
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 495 864 575 1 160
a) długoterminowa 93 93 93 80
b) krótkoterminowa 402 771 482 1 080
1.3. Pozostałe rezerwy 0 7 14 0
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 7 14 0
2. Zobowiązania długoterminowe 4 675 5 193 6 275 7 140
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 675 5 193 6 275 7 140
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 857 27 544 13 463 26 853
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 23 622 27 504 13 258 26 595
3.2. Fundusze specjalne 235 40 205 258
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 111 357 114 910 97 178 112 044
Wartość księgowa 82 293 81 258 76 798 76 827
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,46 16,25 15,36 15,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 584 134 367 49 399 149 873
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 916 13 636 4 601 16 193
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 39 668 120 731 44 798 133 680
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 383 99 757 34 748 107 467
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 760 11 377 3 774 12 880
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 623 88 380 30 974 94 587
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 201 34 610 14 651 42 406
IV. Koszty sprzedaży 6 193 19 420 7 278 20 498
V. Koszty ogólnego zarządu 2 254 7 005 2 441 7 109
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 754 8 185 4 932 14 799
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 76 21 150
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 47
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 5 76 21 103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 257 687 103 292
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 212 0 0
2. Inne koszty operacyjne 251 475 103 292
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 502 7 574 4 850 14 657
X. Przychody finansowe 1 85 0 75
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 1 85 0 75
XI. Koszty finansowe 318 933 521 967
1. Odsetki w tym: 292 851 317 868
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 82 30 99
3. Inne 0 0 174 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 185 6 726 4 329 13 765
XIII. Podatek dochodowy 150 1 232 840 2 662
a) część bieżąca 190 1 377 835 2 576
b) część odroczona -40 -145 5 86
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 1 035 5 494 3 489 11 103
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 035 5 494 3 489 11 103
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 1,10 0,70 2,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 81 257 76 798 65 724 65 724
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 257 76 798 65 724 65 724
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 298 63 224 51 879 51 879
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 11 074 11 345 11 345
a) zwiększenia (z tytułu) 0 11 074 11 345 11 345
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 11 074 11 345 11 345
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 298 74 298 63 224 63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 459 11 074 11 345 11 345
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 459 11 074 11 345 11 345
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 459 11 074 11 345 11 345
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 074 11 345 11 345
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 11 074 11 345 11 345
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 459 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 459 0 0 0
6. Wynik netto 1 035 5 494 11 074 11 103
a) zysk netto 1 035 5 494 11 074 11 103
b) strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 292 82 292 76 798 76 827
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 292 82 292 76 798 76 827
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 035 5 494 3 489 11 103
II. Korekty razem 938 -6 347 -4 281 -15 693
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 582 1 739 576 1 770
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 327 933 347 967
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -47
4. Zmiana stanu rezerw -383 -109 -227 259
5. Zmiana stanu zapasów -178 -5 719 -4 904 -10 150
6. Zmiana stanu należności 5 007 -5 697 5 796 -10 558
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 944 2 772 -5 447 2 137
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -473 -266 -422 -71
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 973 -853 -792 -4 590
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 47
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 386 4 530 483 2 112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 386 4 530 483 2 112
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 386 -4 530 -483 -2 065
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 7 798 2 388 9 709
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 0 7 798 2 388 9 709
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 490 2 751 827 2 814
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 215 1 871 509 1 947
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 275 880 318 867
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -490 5 047 1 561 6 895
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 97 -336 286 240
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 97 -336 286 240
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 597 1 030 1 408 1 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 694 694 1 694 1 694
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q_2018_3-zal1.pdfSA-Q_2018_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki