REKLAMA

HEDGING – chroń swoje inwestycje

2010-08-20 12:31
publikacja
2010-08-20 12:31
Rozmowa z Radimem Dohnalem, konsultantem Saxo Bank na Europę Środkową i Wschodnią o zabezpieczaniu przed ryzykiem

Osiągający sukcesy inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że ochrona środków finansowych, którymi dysponują jest co najmniej tak ważna jak zyski z transakcji. Wiedzą oni, że, aby osiągnąć zyski, konieczny jest kapitał początkowy i zrobią wszystko, by chronić zainwestowane pieniądze. Ochronę tego typu oferuje inwestorom hedging, który można rozumieć jako formę zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym lub ryzykiem niekorzystnej zmiany cen aktywów, co może oznaczać nagłą i nieoczekiwaną stratę. Temat zabezpieczenia przed ryzykiem przybliżył nam Radim Dohnal, konsultant Saxo Bank na Europę Środkową i Wschodnią.

Dla jakich inwestorów hedging stanowi dobry wybór?

Z hedgingu korzystają wszystkie podmioty, dla których konieczne jest zabezpieczenie przyszłej ceny instrumentu finansowego oraz powadzenie kalkulacji z użyciem tej ceny także przy przyszłych operacjach. Tym samym niwelowane jest ryzyko zmiany ceny narzędzia finansowego na niekorzyść inwestora (podmiotu prowadzącego obrót), co mogłoby spowodować niepotrzebne zwiększenie kosztów lub zmniejszenie zysku. Dzięki hedgingowi inwestor chroni zatem swoje wyniki przed wpływem zmian kursów instrumentów będących przedmiotem obrotu. Podstawą hedgingu nie jest wobec tego osiągnięcie zysku, lecz odwrotnie – nieponiesienie straty.

W jaki sposób może Pan opisać korzyści zabezpieczania?

Największą zaletą hedgingu jest możliwość zabezpieczenia nie tylko każdej pojedynczej transakcji, ale także zastosowanie hedgingu dla każdej transakcji zawartej w dowolnym czasie. Kontrakty CFD (Contract for Difference) można zastosować jako element strategii zabezpieczającej służącej do ochrony posiadanych akcji i całego portfela inwesora. Ze względu na to, że CFD stanowią produkty lewarowane, można zabezpieczyć całkowitą wartość akcji bez konieczności wpłacania wcześniej dużej kwoty pieniędzy.

Jakie miejsce w hedgingu ma CFD?

Kontrakt CFD stanowi nowoczesne narzędzie inwestycyjne i jako derywat finansowy stanowi dobry wybór w przypadku hedgingu akcji w niepewnym czasie, ponieważ oferuje zwiększoną elastyczność, aby można było kontynuować inwestycje, ale także w przypadku, gdy inwestor zmuszony jest do odstąpienia od transakcji ze względu na znaczną stratę. Chodzi zwłaszcza o przypadki, kiedy posiadacz akcji związanych z określonym indeksem czy pakietem nie chce pozbywać się swojej pozycji i inwestycji ze względów podatkowych, z powodu wysokich opłat wstępnych, nieodpowiedniego terminu czy wypłaty dywidend.

Co wobec tego stanowi największą korzyść CFD w transakcjach zabezpieczających?

Powiedzmy, że inwestor posiada akcje i na te aktywa sprzeda kontrakt CFD o tej samej wartości. W przypadku otwartej pozycji żadne wahanie ceny akcji na giełdzie nie ma wpływu na zmianę wartości jego zainwestowanego kapitału, a jednocześnie inwestor nie traci prawa głosu w spółce, której akcje zakupił, a także może uniknąć płacenia podatku, który naliczany jest w niektórych państwach w momencie sprzedaży akcji w określonym terminie (np. 6 miesięcy) od kupna oraz otrzymać inne korzyści związane z utrzymaniem akcji. W momencie gdy zamknie pozycję CFD (poprzez nabycie), zainwestowany w dane akcje kapitał ponownie zaczyna poruszać się w 100% pozytywnej korelacji z kursem danego aktywa na giełdzie.

A co ze strategią Pair Trading?

Hedging jest w pewien sposób wkomponowany także w strategię Pair Trading, przez co rozumie się równoległy zakup CFD jednej spółki ze sprzedażą CFD innego podmiotu. Jest to zatem obracanie parą CFD dwóch różnych spółek, które mogą być konkurencyjne w tym samym lub oddzielnym sektorze.

Jakie są możliwe scenariusze tej strategii?

Podmioty prowadzące obrót korzystają z tej strategii poprzez kupno CFD na akcje najsilniejszej spółki w danym sektorze i jednocześnie sprzedają CFD na akcje spółki odnoszącej najmniejsze sukcesy z tego samego sektora. Następnie możliwe są dwa scenariusze:
1. sektor rośnie i w związku z tym CFD na akcje spółek odnotowują wzrost, jednak CFD na akcje silniejszej spółki rosną szybciej (jako leader danego sektora przewyższa wzrosty akcji konkurentów) niż CFD na akcje spółki, które inwestor sprzedał.
2. sektor spada, w związku z czym CFD na akcje spółek odnotowują spadek, jednak CFD na akcje słabszej spółki, które inwestor sprzedał spadają szybciej niż CFD na akcje najsilniejszej spółki z sektora (jako leader w sektorze, czyli spółka o wyższej jakości wykazuje większą odporność na spadki całego sektora).

W obydwu przypadkach podmiot prowadzący obrót ma do czynienia z sytuacją, gdy CFD na akcje silniejszej spółki będą tworzyć większy zysk niż wyniesie strata ze sprzedanych kontraktów CFD słabszej spółki.

Istnieje także możliwość, że akcje obu spółek będą przesuwać się na korzyść inwestora, tzn. CFD na akcje silniejszej spółki będą rosnąć, a CFD na akcje słabszej spółki danego sektora spadać. Jest również ryzyko, że sytuacja rozwinie się odwrotnie, czyli na niekorzyść inwestora.

PRZYKŁAD: Kluczem do sukcesu jest dobry wybór wolumenu

W naszym przykładzie będziemy stosować strategię Pair Trading w sektorze przemysłu samochodowego. Wybierzemy firmę Peugeot oraz firmę VW. Akcje Peugeot mają cenę 23,15 EUR, a akcje VW 72,50 EUR.

Punktem kluczowym jest odpowiedni wybór zrównoważenia wartości akcji obu spółek, ponieważ konieczne jest osiągnięcie podobnego kapitału zainwestowanego w akcje obu spółek. Powiedzmy, że w przypadku obu spółek chcemy zastosować CFD dla ich akcji o wartości około 100 000 EUR. W przypadku spółki Peugeot sprawa będzie zatem dotyczyła 4320 CFD dla akcji przy aktualnej cenie 23,15 EUR (4320 *23,15 = 100.000 EUR), natomiast w przypadku spółki VW – 1379 CFD przy cenie 72,50 EUR (1379 * 72,50 = 99.977,50 EUR).

Sprawdziliśmy ile CFD będzie potrzebnych. Rozpoczniemy spekulacje w formie równoczesnego kupna akcji jednej ze spółek i sprzedaży akcji drugiej spółki. Dzięki temu, że obrót dotyczy CFD, czyli derywatu z dźwignią, aby zrealizować transakcję nie trzeba utrzymywać na rachunku kapitału w pełnej wysokości, czyli 100 000 EUR. W przypadku tych dwóch spółek dla akcji Peugeot broker wymaga, aby na rachunku znajdowało się ok. 5% wartości akcji, co oznacza, że w przykładowym przeliczeniu 5 000 EUR (100.000*5 % = 5 000 EUR) oraz 5 % wartości akcji VW, czyli 5 000 EUR (ok. 99 999*5 % = 5 000 EUR)

Ogółem inwestor, aby zrealizować transakcję o wartości 200 tysięcy EUR, potrzebuje zatem około 10 000 EUR na rachunku i właśnie to stanowi zaletę stosowania CFD.

Istotne znaczenie ma także fakt, że z kupnem CFD wiąże się wypłata odsetek, podczas gdy przy sprzedaży CFD odsetki są dopisywane na rachunek inwestora. Właśnie w przypadku techniki równoległego zakupu i sprzedaży CFD dwóch spółek ważne jest prowadzenie obrotu z jednakową wartością absolutną pozycji, aby inwestor nie tracił na różnicach odsetkowych.

Jaki wobec tego byłby wynik spekulacji w idealnym przypadku?
Akcje Peugeot w ciągu jednego dnia od zakupu wzrosły do wartości 25 EUR, a akcje VW spadły do 71 EUR. Zysk z akcji Peugeot wynosi zatem 1,85 EUR na akcji, czyli mówimy o sumie 7992 EUR (4320 akcji* 1,85 EUR= 7992 EUR ) Ponieważ zakładamy sytuację idealną, podmiot prowadzący obrót zarobi także na akcjach VW kwotę 1,50 na akcji, czyli 2068,5 EUR (1379 sztuk CFD*1,50 EUR = 2068,5 EUR ) Ogółem zysk, który podmiot prowadzący obrót osiągnął w tym idealnym przypadku w ciągu jednego dnia wynosi 9660,5 EUR (10.060,5 EUR profit – 200 EUR za opłaty i 200 za sprzedaż), co stanowi 4,83% wartości transakcji, ale 96,61% kapitału minimalnego potrzebnego do tej transakcji.

RADIM DOHNAL – konsultant Saxo Bank na Republikę Czeską

Radim Dohnal porusza się po rynkach finansowych już od roku 2001. Pracował w kilku towarzystwach ubezpieczeń na życie, Urzędzie Nadzoru Państwowego w ubezpieczeniach i firmach zajmujących się papierami wartościowymi.

Już od pierwszej fali prywatyzacji samodzielnie prowadzi obrót na rynkach akcji, począwszy od rodzimych, aż po rynki zagraniczne, a także walutowe. Jego rolą w Saxo Bank jest prowadzenie zespołu zajmującego się wyszukiwaniem nowych okazji inwestycyjnych w Republice Czeskiej, przede wszystkim dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach akcji oraz analizie ogólnej sytuacji makroekonomicznej.
Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki