REKLAMA
PIT 2023

HAWE: Informacja o niewnoszeniu środka zaskarżenia od Decyzji KNF

2018-05-02 20:37
publikacja
2018-05-02 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-02
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Informacja o niewnoszeniu środka zaskarżenia od Decyzji KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka w dniu dzisiejszym postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 27 marca 2018 r. na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu Spółki karą pieniężną w wysokości 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) PLN oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Kara”).

Po przeanalizowaniu uzasadnienia w/w decyzji Komisji bezsprzecznym jest fakt braku skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, które nie zostały przygotowane i przekazane Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości przez Pana Wojciecha Makucia pełniącego od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy, co zarzuca Spółce Komisja. Biorąc pod uwagę słuszność uzasadnienia w/w decyzji Komisji w zakresie braków sprawozdawczości, obecną skomplikowaną sytuacje ekonomiczno-finansową Spółki oraz ograniczone możliwości działania operacyjnego i terminowości wypełniania obowiązków informacyjnych Spółki, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, na obecnym etapie Zarząd Spółki nie znajduje merytorycznego uzasadnienia środka zaskarżenia w/w decyzji. Spółka w dniu 20 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700.000,00 PLN przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi i nie wyklucza wniesienia kolejnych powództw przeciwko byłemu zarządcy.

W okresie od 12 stycznia 2016 r. do 13 lutego 2018 r., a zatem przez okres ponad dwóch lat sama Spółka i jej zarząd nie posiadali realnego dostępu do majątku, dokumentacji i zarządzania Spółką, a obowiązek oraz uprawnienie kierowania sprawami spółki, jej reprezentowania i obowiązki sprawozdawcze ciążyły na organach pozasądowych ustanowionych w toku postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno postępowanie sanacyjne jak i postępowanie upadłościowe Spółki zakończyły się umorzeniem ze względu na brak środków na pokrycie kosztów postępowania, należy wskazać, że Spółka na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do odbudowania księgowości Spółki oraz sporządzenia zaległych sprawozdań finansowych Spółki.

Zarząd nie wyklucza, że w po ustabilizowaniu sytuacji i zorganizowaniu odpowiedniego zaplecza finansowego, Spółka podejmie działania zmierzające do powrotu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-02 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki