REKLAMA

HANDLOWY: wyniki finansowe

2020-03-26 17:29
publikacja
2020-03-26 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_BHW_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Raport_finansowy_2019_List_Prezesa_Zarzadu_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_solo_sprawozdanie_finansowe_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_-_para_70_i_71_Rozp_o_raportach_biezacych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Ocena_Rady_Nadzorczej_dot_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Informacja_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody z tytułu odsetek oraz o podobnym charakterze 1 405 609 1 303 310 326 752 292 616
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 620 027 603 439 144 133 141 423
III. Zysk brutto 656 189 842 273 152 540 197 397
IV. Zysk netto 478 802 653 119 111 304 153 066
V. Całkowite dochody 505 318 745 025 117 468 174 606
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych (3 678 013) 6 960 340 (855 002) 1 631 240
VII. Aktywa razem 51 897 712 49 242 024 12 186 853 11 451 633
VIII. Zobowiązania wobec banków 2 125 383 1 402 124 499 092 326 075
IX. Zobowiązania wobec klientów 39 849 772 38 395 885 9 357 702 8 929 276
X. Kapitał własny 7 023 703 7 007 052 1 649 337 1 629 547
XI. Kapitał zakładowy 522 638 522 638 122 728 121 544
XII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 53,76 53,63 12,50 12,47
XIV. Łączny współczynnik wypłacalności (w %) 17,0 16,5 17,0 16,5
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,66 5,00 0,85 1,17
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 3,66 5,00 0,85 1,17
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - 3,74 - 0,87


*Na dzień
publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Banku nie zakończył analizy
pozwalającej na przedłożenie rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy za
2019 rok. Przedstawione wskaźniki za 2018 dotyczą wypłaconej w 2019 roku
dywidendy z podziału zysku za 2018 rok.


**Kursy użyte
do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585
zł(na dzień 31 grudnia 2018 roku: 4,3000 zł); pozycje
rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2019 roku – 4,3018
zł (2018 roku: 4,2669 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1 BHW_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL FINAL.pdf1 BHW_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL FINAL.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2 Raport finansowy 2019 List Prezesa Zarządu_jedn.pdf2 Raport finansowy 2019 List Prezesa Zarządu_jedn.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 solo sprawozdanie finansowe_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf3 solo sprawozdanie finansowe_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf4 sprawozdanie z dzialalnosci_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2018 roku
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.pdf6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.pdf Ocena Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A - par 70 i 71 Rozporządzenie o raportach bieżących
7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.pdf7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.pdf8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2020-03-25 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu
2020-03-25 Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu
2020-03-25 Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu
2020-03-25 James Foley Członek Zarządu
2020-03-25 Katarzyna Majewska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki