REKLAMA

HANDLOWY: wyniki finansowe

2019-11-14 06:59
publikacja
2019-11-14 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_za_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 1 051 190 976 916 243 975 229 673
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 496 213 481 459 115 168 113 191
III. Zysk brutto 433 046 631 835 100 508 148 545
IV. Zysk netto 306 291 486 696 71 088 114 422
V. Całkowite dochody 366 602 517 047 85 086 121 558
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych (3 751 154) 199 748 (870 622) 46 961
VII. Aktywa razem* 51 979 130 49 304 714 12 088 170 11 466 213
VIII. Zobowiązania wobec banków* 4 995 628 1 402 233 1 161 774 326 101
IX. Zobowiązania wobec klientów* 36 443 155 38 334 345 8 475 152 8 914 964
X. Kapitał własny 6 934 685 7 056 750 1 585 578 1 641 105
XI. Kapitał zakładowy 522 638 522 638 119 498 122 358
XII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 53,07 54,01 12,14 12,56
XIV. Łączny współczynnik wypłacalności (w %)* 16,3 16,8 16,3 16,8
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,34 3,72 0,54 0,87
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 2,34 3,72 0,54 0,87
dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z tytułu odsetek 1 050 515 976 051 243 819 229 470
XVIII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 470 289 453 917 109 152 106 716
XIX. Zysk brutto 431 040 645 564 100 042 151 772
XX. Zysk netto 304 861 500 918 70 757 117 766
XXI. Całkowite dochody 365 086 531 401 84 734 124 933
XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych (3 751 045) 199 748 (870 597) 46 961
XXIII. Aktywa razem* 51 892 083 49 242 024 12 067 926 11 451 633
XXIV. Zobowiązania wobec banków* 4 995 516 1 402 124 1 161 748 326 075
XXV. Zobowiązania wobec klientów* 36 516 842 38 395 885 8 492 289 8 929 276
XXVI. Kapitał własny 6 883 471 7 007 052 1 573 868 1 629 547
XXVII. Kapitał zakładowy 522 638 522 638 119 498 122 358
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 52,68 53,63 12,05 12,47
XXX. Łączny współczynnik wypłacalności (w %)* 16,0 16,5 16,0 16,5
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,33 3,83 0,53 0,90
XXXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 2,33 3,83 0,53 0,90
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** 3,74 4,11 0,86 0,96


*Porównywalne
dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**Przedstawione
wskaźniki dotyczą odpowiednio: wypłaconej w 2019 roku dywidendy z
podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaconej w 2018 roku dywidendy z
podziału zysku za 2017 rok.***Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 30 września 2019 roku –4,3736
zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,3000 zł; na  dzień
30 września 2018 roku: 4,2714 zł); pozycje rachunku zysków i strat,
sprawozdaniaz całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na
koniec każdego miesiąca III kwartału 2019 roku – 4,3086 zł (I, II i III
kwartału 2018 roku: 4,2535 zł).W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny za III kw 2019.pdfRaport kwartalny za III kw 2019.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Urszula Lewińska Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości Finansowej, Kontroli i Podatków
2019-11-13 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki