REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2021-04-06 06:35
publikacja
2021-04-06 06:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_lotos-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_lotos-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena_2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wszystkie dane w mln
I. Przychody ze sprzedaży 20 908,60 29 493,30 4 673,10 6 856,00
II. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) -1 396,80 1 969,70 -312,20 457,90
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -1 652,80 1 692,20 -369,40 393,40
IV. Zysk/(Strata) netto -1 146,20 1 152,90 -256,20 268,00
V. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej -1 146,20 1 152,90 -256,20 268,00
VI. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem -956,70 1 235,20 -213,80 287,10
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej -956,70 1 235,20 -213,80 287,10
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 869,90 2 130,20 641,40 495,20
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 388,50 -407,90 -310,30 -94,80
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 089,80 -2 141,20 -243,60 -497,70
XIII. Przepływy pieniężne netto razem 391,60 -418,90 87,50 -97,30
XIV. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -6,20 6,24 -1,39 1,45
XV. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -6,20 6,24 -1,39 1,45
Dane bilansowe
XVI. Aktywa razem 21 856,40 23 672,10 4 736,20 5 558,80
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 573,70 12 715,30 2 508,00 2 985,90
XVIII. Udziały niekontrolujące 0,10 0,10 0,00 0,00
XIX. Kapitał własny razem 11 573,80 12 715,40 2 508,00 2 985,90
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN
na dzień 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2020 1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019 1 EUR = 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml 1.List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xades 1A.List_Prezesa_Zarzadu_podpis
GK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtml 2.GK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe
esef_lotos-2020-12-31.zipesef_lotos-2020-12-31.zip 3.GK_LOTOS_Sprawozdanie finansowe
esef_lotos-2020-12-31.zip.xadesesef_lotos-2020-12-31.zip.xades 3A.GK_LOTOS_Sprawozdanie finansowe_podpis
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml 4.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xadesGK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xades 4A.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu_podpis
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtml 5.GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_Komitet Audytu
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena_2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena_2020-12-31.xhtml 6.GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtmlGK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml 7.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xadesGK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xades 7A.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc_podpis
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml 8.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xadesGK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xades 8A.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor_podpis
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlLotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml 9.GK LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesLotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades 9A.GK LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF_podpis
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml 10.GK_LOTOS_Sprawozdanie z płatności
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml.xadesGK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml.xades 10A.GK_LOTOS_Sprawozdanie z płatności_podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki