REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2021-04-06 06:34
publikacja
2021-04-06 06:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Wszystkie dane w mln
I. Przychody ze sprzedaży 17 736,90 26 313,00 3 964,30 6 116,70
II. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) -1 512,50 744,50 -338,00 173,10
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -1 138,30 955,20 -254,40 222,00
IV. Zysk/(Strata) netto -881,40 834,30 -197,00 193,90
V. Całkowite dochody/(straty) ogółem -705,00 915,60 -157,60 212,80
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 370,30 1 007,90 306,30 234,30
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -281,50 -119,10 -62,90 -27,70
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -558,70 -1 759,90 -124,90 -409,10
IX. Przepływy pieniężne netto razem 530,10 -871,10 118,50 -202,50
X. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -4,77 4,51 -1,07 1,05
XI. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -4,77 4,51 -1,07 1,05
Dane bilansowe
XII. Aktywa razem 15 149,90 16 475,60 3 282,90 3 868,90
XIII. Kapitał własny 9 449,40 10 339,30 2 047,60 2 427,90
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN
na dzień 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2020 1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019 1 EUR = 4,3018 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml 1.List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xades 1A.List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Grupa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtmlGrupa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtml 2.Grupa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe
Grupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtmlGrupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtml 3.Grupa_LOTOS_Sprawozdanie finansowe
Grupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtml.xadesGrupa_LOTOS_SF-2020-12-31.xhtml.xades 3A.Grupa_LOTOS_Sprawozdanie finansowe_podpis
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtmlGK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml 4.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xadesGK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xades 4A.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu_podpis
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtmlGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtml 5.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_Komitet Audytu
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena-2020-12-31.xhtmlGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena-2020-12-31.xhtml 6.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtmlGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml 7.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xadesGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xades 7A.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc_podpis
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtmlGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml 8.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor
Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xadesGrupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xades 8A.Grupa_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor_podpis
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlLotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml 9.Grupa LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesLotos_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades 9A.Grupa LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF_podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki