REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2020-09-10 06:45
publikacja
2020-09-10 06:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_S.A._o_zgodnosci_i_prawdziwosci_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_-_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_-_sprawozdanie_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_from_the_President_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Directors_Report_on_the_operations_for_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_statements_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_H12020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_separate.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 5 372 618 6 102 509 1 209 695 1 423 160
II. Zysk na działalności operacyjnej 372 367 470 587 83 842 109 745
III. Zysk przed opodatkowaniem 317 005 446 274 71 377 104 075
IV. Zysk netto 222 105 342 384 50 009 79 847
V. Całkowity dochód za okres 207 512 327 459 46 723 76 366
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
VII. Zysk netto na jedną akcję zwyklą (zł) 1,97 3,15 0,44 0,73
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 186 991 669 511 267 262 156 136
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (897 391) (509 813) (202 056) (118 893)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (163 705) (453 343) (36 860) (105 724)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 125 895 (293 645) 28 346 (68 481)
XII. Środki pieniężne na początek okresu 770 087 846 532 173 392 197 419
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 906 759 550 613 204 165 128 408
XIV. na dzień 30.06.2020 na dzień 31.12.2019 na dzień 30.06.2020 na dzień 31.12.2019
XV. Aktywa trwałe 11 813 828 10 705 437 2 645 282 2 513 899
XVI. Aktywa obrotowe 4 635 284 4 773 254 1 037 905 1 120 877
XVII. Zobowiązania długoterminowe 4 801 956 4 288 382 1 075 225 1 007 017
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 544 599 3 496 362 793 685 821 031
XIX. Kapitał własny 8 102 557 7 693 947 1 814 276 1 806 727
XX. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 111 056 116 468
XXI. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 891 223 657 573 199 557 154 414
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży 825 156 1 016 443 185 792 237 044
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 25 674 73 207 5 781 17 073
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 144 028 100 063 32 429 23 336
XXV. Zysk netto 129 618 82 289 29 185 19 191
XXVI. Całkowity dochód za okres 95 426 83 920 21 486 19 571
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
XXVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 1,31 0,83 0,29 0,19
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 976 166 669 24 762 38 869
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (90 388) (88 449) (20 352) (20 627)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 515 849 (259 585) 116 148 (60 538)
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 535 437 (181 365) 120 559 (42 296)
XXXIII. Środki pieniężne na początek okresu 1 158 379 1 000 980 260 820 233 438
XXXIV. Środki pieniężne na koniec okresu 1 693 660 819 895 381 343 191 207
XXXV. na dzień 30.06.2020 na dzień 31.12.2019 na dzień 30.06.2020 na dzień 31.12.2019
XXXVI. Aktywa trwałe 7 507 493 7 490 721 1 681 033 1 759 005
XXXVII. Aktywa obrotowe 2 467 738 1 749 672 552 561 410 866
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 101 829 2 615 741 694 543 614 240
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 937 346 1 784 022 433 799 418 932
XL. Kapitał własny 4 936 056 4 840 630 1 105 252 1 136 698
XLI. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 111 056 116 468


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą metodą przeliczania:


•poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:


kurs na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,4660 PLN (tabela nr
125/A/NBP/2020),


kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr
251/A/NBP/2019),


•poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR –
4,4413 PLN,


kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR –
4,2880 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2020 roku.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 2020 roku.pdf
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku.pdf
Wybrane dane finansowe 1H 2020.pdfWybrane dane finansowe 1H 2020.pdf
Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdfRaport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdfRaport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Letter from the President of the Management Board.pdfLetter from the President of the Management Board.pdf
Directors Report on the operations for H1 2020.pdfDirectors Report on the operations for H1 2020.pdf
Consolidated financial statements H1 2020.pdfConsolidated financial statements H1 2020.pdf
Separate financial statements H1 2020.pdfSeparate financial statements H1 2020.pdf
Selected financial data H12020.pdfSelected financial data H12020.pdf
Statement of the Management Board.pdfStatement of the Management Board.pdf
Auditors report - consolidated.pdfAuditors report - consolidated.pdf
Auditors report - separate.pdfAuditors report - separate.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-09-10 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Witold Szczypinski Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Artur Kopeć Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki