REKLAMA

GPW: wyniki finansowe

2019-07-31 22:07
publikacja
2019-07-31 22:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_I_polrocze_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_Group_semiannual_report_for_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_consolidated_financial_data_of_the_GPW_Group_for_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
I. I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
II. Przychody ze sprzedaży 173 296 172 583 40 364 40 884
III. Rynek finansowy 94 934 96 635 22 112 22 892
IV. Przychody z obsługi obrotu 60 444 63 000 14 079 14 924
V. Przychody z obsługi emitentów 10 334 11 759 2 407 2 786
VI. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 24 156 21 876 5 626 5 182
VII. Rynek towarowy 77 978 75 446 18 163 17 873
VIII. Przychody z obsługi obrotu 38 004 37 384 8 852 8 856
IX. Prowadzenie RŚP 16 560 16 049 3 857 3 802
X. Rozliczenia transakcji 23 074 21 783 5 374 5 160
XI. Przychody ze sprzedaży informacji 340 230 79 54
XII. Przychody pozostałe 384 502 90 119
XIII. Koszty działalności operacyjnej 97 657 88 353 22 746 20 930
XIV. Pozostałe przychody 3 206 1 137 747 269
XV. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności 276 (1 851) 64 (438)
XVI. Pozostałe koszty 1 573 1 154 366 273
XVII. Zysk z działalności operacyjnej 77 548 82 362 18 063 19 511
XVIII. Przychody finansowe 4 497 50 058 1 047 11 858
XIX. Koszty finansowe 4 421 4 332 1 030 1 026
XX. Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 4 628 5 218 1 078 1 236
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 82 251 133 306 19 158 31 579
XXII. Podatek dochodowy 15 249 24 362 3 552 5 771
XXIII. Zysk netto za okres 67 002 108 944 15 606 25 808
XXIV. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 1,60 2,60 0,37 0,61
XXV. EBITDA[3] 96 150 98 279 22 395 23 282
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2933 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2213 PLN w 2018 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
XXVI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXVII. 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Aktywa trwałe 585 870 580 375 137 787 134 971
XXIX. Rzeczowe aktywa trwałe 100 642 108 158 23 669 25 153
XXX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 24 254 - 5 704 -
XXXI. Wartości niematerialne 246 780 254 564 58 038 59 201
XXXII. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 204 763 207 267 48 157 48 202
XXXIII. Należności z tytułu subleasingu 1 167 - 274 -
XXXIV. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 135 540 267 126
XXXV. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 105 101 25 23
XXXVI. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 801 5 523 659 1 284
XXXVII. Inne aktywa długoterminowe 4 222 4 222 993 982
XXXVIII. Aktywa obrotowe 771 938 636 942 181 547 148 126
XXXIX. Zapasy 47 64 11 15
XL. Należności handlowe oraz pozostałe należności 73 154 69 437 17 205 16 148
XLI. Należności z tytułu subleasingu 392 - 92 -
XLII. Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 503 1 215 589 283
XLIII. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 217 711 377 502 51 202 87 791
XLIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 478 131 188 724 112 448 43 889
XLV. AKTYWA RAZEM 1 357 808 1 217 317 319 334 283 097
XLVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 823 359 889 948 193 640 206 965
XLVII. Udziały niekontrolujące 588 590 138 137
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 281 308 269 333 66 159 62 636
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 252 553 57 446 59 396 13 360
L. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 357 808 1 217 317 319 334 283 097
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN NBP w dniach 30.06.2019 r. (1 EUR = 4,2520 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).
LI. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Stan na dzień Stan na dzień
LII. 30 czerwca 2019 30 czerwca 2018
LIII. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 55,5% 56,9%
LIV. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 44,7% 47,7%
LV. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 17,3% 25,5%
LVI. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 32,1% 30,1%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej GPW za I półrocze 2019 r.pdfRaport Grupy Kapitałowej GPW za I półrocze 2019 r.pdf Raport Grupy Kapitałowej GPW za I półrocze 2019 r.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za I półrocze 2019.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za I półrocze 2019.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW - I półrocze 2019
GPW Group semiannual report for H1 2019.pdfGPW Group semiannual report for H1 2019.pdf GPW Group semiannual report for H1 2019
Selected consolidated financial data of the GPW Group for H1 2019.pdfSelected consolidated financial data of the GPW Group for H1 2019.pdf GPW Group selected consolidated financial data H1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-31 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-07-31 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki