REKLAMA

FIGENE: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A

2021-06-24 18:18
publikacja
2021-06-24 18:18
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r., na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 310 w zw. z art. 431 § 7 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonał dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L10 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji tej serii.
Zarząd Spółki oświadcza, że emisja akcji serii L10, dokonana na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2020 roku doszła do skutku, gdyż w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów w liczbie nie większej niż 149 osób, objętych zostało 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L10 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, spośród wszystkich 3.000.000 oferowanych do objęcia akcji nowej emisji serii L10. A zatem wysokość kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach przedmiotowego podwyższenia wynosi 20.000 zł.
W związku z powyższym, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi ‭‭153.732.131,90 zł‬ (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),
l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),
o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 , o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy).
r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),
t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
u) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
v) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
w) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy).
x) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
y) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów),
z) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
aa) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery),
bb) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
cc) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
dd) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
ee) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy).”
zostanie zastąpiona następującym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy wynosi ‭‭153.752.131,90 zł‬ (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),
l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),
o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),
r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),
t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
u) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
v) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset),
w) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),
x) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
y) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów),
z) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
aa) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery),
bb) 8.000.000 (osiem milinów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
cc) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
dd) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
ee) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
ff) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).”

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki