REKLAMA

FAMUR S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 07:18
publikacja
2021-03-30 07:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
FAMUR_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FAMUR_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_FMF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_FMF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Famur_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Famur_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_FMF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_FMF_dot._KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_FMF_dot._bieglego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 965,00 1 588,00 216,00 369,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 221,00 355,00 49,00 83,00
III. Zysk (strata) netto 169,00 161,00 38,00 37,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 550,00 508,00 123,00 118,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37,00 -197,00 -8,00 -46,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -484,00 89,00 -108,00 21,00
VII. Przepływy pieniężne netto razem 29,00 400,00 6,00 93,00
VIII. Średnioważona liczba akcji w szt. 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,29 0,28 0,07 0,07
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,29 0,28 0,07 0,07
XI. Aktywa razem 2 124,00 2 621,00 460,00 615,00
XII. Zobowiązania 786,00 1 452,00 170,00 341,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 461,00 502,00 100,00 118,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 325,00 950,00 70,00 223,00
XV. Kapitał własny 1 338,00 1 169,00 290,00 275,00
XVI. Kapitał zakładowy 6,00 6,00 1,00 1,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 2,33 2,03 0,50 0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 2,33 2,03 0,50 0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/ w EUR 0,00 0,53 0,00 0,12
Powyższe dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro, o ile w wierszach nie wskazano inaczej.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walute euro w nastepujacysposob:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtmlFAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za rok 2020
FAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtml.xadesFAMUR_Sprawozdanie finansowe_2020.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za rok 2020 podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu FMF.xhtmlInformacja Zarządu FMF.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu FMF.xhtml.xadesInformacja Zarządu FMF.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podpis
SzB_Famur_2020.xhtmlSzB_Famur_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020
SzB_Famur_2020.xhtml.XAdESSzB_Famur_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtml Ocena Sprawozdań przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN FMF dot. KA.xhtmlOświadczenie RN FMF dot. KA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtml Oświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki