REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-12 18:42
publikacja
2022-09-12 18:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_P_skosolidowane_2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_P_jednostkowe_2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_dot_SF2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdan-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF_Eurotel_S.A._2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF_Eurotel_S.A._2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 955 210 939 61 377 46 389
II. II. Zysk brutto 28 755 10 639 6 194 2 340
III. III. Zysk netto, razem 23 437 8 481 5 048 1 865
IV. IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 218 20 473 6 078 4 502
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 592 -3 211 2 928 -706
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 968 -30 588 -5 378 -6 727
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 842 -13 326 3 628 -2 931
VIII. Aktywa, razem 202 008 171 978 43 159 38 041
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 407 104 031 24 656 23 012
X. Kapitał własny ogółem 86 601 67 947 18 502 15 030
XI. Kapitał akcyjny 750 750 160 166
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,25 2,26 1,35 0,50
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,10 18,13 4,94 4,01


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Eurotel na koniec poprzedniego roku obrotowego zaprezentowano w
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym str. 24Wybrane
dane finansowe Eurotel S.A. na dzień 30.06.2022, 31.12.2021 roku oraz
30.06.2021 roku zaprezentowano w skróconym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym str. 22


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF_P_skosolidowane_2022-sig-sig-sig.pdfSF_P_skosolidowane_2022-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za I
półrocze 2022 roku
SF_P_jednostkowe_2022-sig-sig-sig.pdfSF_P_jednostkowe_2022-sig-sig-sig.pdf

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. za I półrocze 2022 roku.
Sprawozdanie_Zarządu_dot_SF2022-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_dot_SF2022-sig-sig.pdf

Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Eurotel S.A.za I półroczę 2022 roku.

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonych sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2022 roku.
Raport z przeglądu śródrocznego JSF Eurotel S.A. 2022 signed.pdfRaport z przeglądu śródrocznego JSF Eurotel S.A. 2022 signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. na dzień 30.06.2022 rok.
Raport z przeglądu śródrocznego SSF Eurotel S.A. 2022 signed.pdfRaport z przeglądu śródrocznego SSF Eurotel S.A. 2022 signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. na dzień 30.06.2022 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-09-12 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki