REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 19:24
publikacja
2021-04-15 19:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFENERGA_MSSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFENERGA_MSSF_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 87,00 86,00 19,00 20,00
II. Zysk z działalności operacyjnej -110,00 -86,00 -25,00 -20,00
III. Strata brutto -209,00 -413,00 -47,00 -96,00
IV. Strata netto -197,00 -374,00 -44,00 -87,00
V. Całkowite dochody -241,00 -392,00 -54,00 -91,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -17,00 -61,00 -4,00 -14,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 182,00 327,00 41,00 76,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -902,00 -1 505,00 -202,00 -350,00
IX. Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -737,00 -1 239,00 -165,00 -288,00
X. Strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) -0,48 -0,90 -0,11 -0,21
XI. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414,00 414,00 414,00 414,00
XII. Aktywa trwałe 11 426,00 11 464,00 2 476,00 2 692,00
XIII. Aktywa obrotowe 1 772,00 2 109,00 384,00 495,00
XIV. Aktywa razem 13 198,00 13 573,00 2 860,00 3 187,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 926,00 3 628,00 851,00 852,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 320,00 2 752,00 503,00 646,00
XVII. Kapitał własny ogółem 6 952,00 7 193,00 1 506,00 1 689,00
XVIII. Kapitał podstawowy 4 522,00 4 522,00 980,00 1 062,00
XIX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 16,79 17,37 3,64 4,08
XX. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414,00 414,00 414,00 414,00
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji.

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4, 4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml 1. List Prezesa Zarządu Energi SA
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml 2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES 2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r.
Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtmlOswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml 3. Oświadczenie i Informacja Zarządu Energi SA ws. rzetelności sporządzenia Jednostkowego Spr. Finansowego za 2020 r.
Oswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml.XAdESOswiadczenie_i_Informacja_Zarzadu_JSF_2020.xhtml.XAdES 3. Oświadczenie i Informacja Zarządu Energi SA ws. rzetelności sporządzenia Jednostkowego Spr. Finansowego za 2020 r.
SFENERGA_MSSF_2020.xhtmlSFENERGA_MSSF_2020.xhtml 4. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Energi SA za 2020 r.
SFENERGA_MSSF_2020.xhtml.xadesSFENERGA_MSSF_2020.xhtml.xades 4. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Energi SA za 2020 r.
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020
Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtmlUzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml 6. Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml 7. Oświadczenie Rady Nadzorczej Energa SA dotyczące polityki wyboru audytora oraz w sprawie Komitetu Audytu
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_2020.xhtmlWybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_2020.xhtml 8. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energi SA za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtmlENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml 9. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdESENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES 9. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki