REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2023-04-28 08:40
publikacja
2023-04-28 08:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_o_wyborze_bieglego_rewidenta_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_o_wyborze_bieglego_rewidenta_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_Sprawozdanie_Finansowe_za_2022r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_Sprawozdanie_Finansowe_za_2022r.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z__dzialalnosci_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z__dzialalnosci_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_ENAPA_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_ENAPA_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 456,00 53 815,00 10 122,00 11 756,00
II. Zysk(strata) z dzialalności operacyjnej 2 744,00 3 141,00 585,00 686,00
III. Zysk(strata) brutto 2 583,00 2 867,00 551,00 626,00
IV. Zysk (strata) netto 2 192,00 2 412,00 468,00 527,00
V. Przeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 802,00 688,00 385,00 150,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 435,00 1 896,00 93,00 414,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 524,00 -1 105,00 -325,00 -241,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 713,00 1 479,00 152,00 323,00
IX. Aktywa razem 31 520,00 31 791,00 6 721,00 6 912,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 776,00 11 861,00 2 298,00 2 579,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 404,00 1 389,00 299,00 302,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 849,00 8 282,00 1 674,00 1 801,00
XIII. Kapitał własny 20 744,00 19 930,00 4 423,00 4 333,00
XIV. Kapitał zakładowy 3 935,00 3 935,00 839,00 856,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 676 722,00 19 676 722,00 19 676 722,00 19 676 722,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,12 0,02 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,05 1,01 0,22 0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2022 r. 4,6899 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2021 r. 4,5994 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,6883 zł/EURO (rok 2022), 4,5775 zł/EURO (rok 2021).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2022.xhtmlList Prezesa 2022.xhtml List Prezesa
List Prezesa 2022.xhtml.XAdESList Prezesa 2022.xhtml.XAdES Podpis List Prezesa
Oświadczenie Zarządu o rzetelności 2022.xhtmlOświadczenie Zarządu o rzetelności 2022.xhtml Oświadczenie Zarządu o rzetelności
Oświadczenie Zarządu o rzetelności 2022.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu o rzetelności 2022.xhtml.XAdES Podpis Oświadczenie Zarządu o rzetelności
Informacja o wyborze biegłego rewidenta 2022.xhtmlInformacja o wyborze biegłego rewidenta 2022.xhtml Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Informacja o wyborze biegłego rewidenta 2022.xhtml.XAdESInformacja o wyborze biegłego rewidenta 2022.xhtml.XAdES Podpis Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą 2022.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą 2022.xhtml Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2022.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 2022.xhtml Oświadczenie Rady Nazdorczej
Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2022r.xhtmlRoczne Sprawozdanie Finansowe za 2022r.xhtml Roczne Sprawozdanie finansowe
Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2022r.xhtml.XAdESRoczne Sprawozdanie Finansowe za 2022r.xhtml.XAdES Podpis Roczne Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2022.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności 2022.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2022.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności 2022.xhtml.XAdES Podpis Sprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie z badania ENAPA 2022.xhtmlSprawozdanie z badania ENAPA 2022.xhtml Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
Sprawozdanie z badania ENAPA 2022.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania ENAPA 2022.xhtml.XAdES Podpis Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki